👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att lära genom naturen

Skapad 2021-08-25 09:13 i Lindebo förskola Eslöv
Förskola
På ett lekfullt och spännande sätt lär vi känna vår natur. Vad kan vi göra för upptäckter tillsammans?

Innehåll

Samplanering:

Mål:

 

Undervisning:

- Vi vill öka barns ansvarskänsla och kunskaper kring hållbar utveckling. Vi kommer koppla detta till det material vi undervisar med.

- Vi vill göra barnen nyfikna på och utveckla deras kunskaper om naturen.

- Vi vill skapa goda möjligheter för barnen att utforska, upptäcka och se samband mellan natur, språk och matematiska begrepp

- Vi vill skapa goda förutsättningar för varje barn att utveckla sina olika lärstilar/uttrycksformer

 

Digitalisering:

- Inspirera och öka barns kunskaper kring vårt tema med hjälp av olika digitala verktyg/moderna verktyg

 

Barns rätt-Barnkonventionen:

- Vi vill öka barns respekt för varandra och allt levande, djur och natur

- Vi vill synliggöra allas lika värde och medvetandegöra barns rätt till att bli lyssnad på, få uttrycka sig och göra sin röst hörd (demokrati)

Artikel: 2,12

 

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi vill att barnen ska lära känna naturen och tycka om naturen, det man tycker om är man rädd om.  Vårt syfte är att barnen ska förstå och respektera naturen och allt som lever i den.  Genom att öka barnens kunnande om naturen så blir det också lättare att förstå den hållbara aspekten, för med kunskap kan barnen lättare förstå vikten av att vara rädd om naturen. Vi vill skapa förståelse för hur allt hänger ihop och kan påverka varandra. 

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

-Promenader där vi upptäcker och undersöker

- Lyssna på naturens ljud. 

- Undersöka och utforska med kikare och lupp

- lära oss mer om insekter och djur

- lära oss om växter

-skapa djur och växter

-skapa med naturmaterial

- Sortera, jämföra, räkna naturmaterial och djur

- Föra statistik över djur och naturmaterial

- Sånger om djur och natur

- skräpjakt

-återvinning

-nedbrytbart/icke- nedbrytbart

- olika insekter och djurs funktion i ekosystemet

- naturvetenskap

- läsa skönlitterära böcker och faktaböcker om djur och natur

- samtal, diskussioner och reflektioner kring djur, natur och hållbar utveckling

 

Teori

- poststrukturell ingångspunkt, barns inflytande samt 100 språklighet

- John Dewey, Learning by doing

- Lev Vygotskij socialt samspel samt vikten av lek och fantasi

 

 

Dokumentation

 

 

Vi hjälps åt att dokumentera. Den som inte håller i undervisningen ansvarar för dokumentationen, dvs fotografera, filma och föra anteckningar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18