👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Jag och Språken"

Skapad 2021-09-03 08:21 i Sesterviksvägens förskola Orust kommun
Förskola
Under HT-21 kommer vi på Droppen rikta vår uppmärksamhet mot olika språk och traditioner som finns både i gruppen och utanför. Vi planerar att uppmärksamma olika högtider, traditioner, språk.

Innehåll

Under HT-21 planerar vi att arbeta med alla olika språk som finns i gruppen (polska, tyska, punjabi, arabiska, serbiska, tagalog) samt uppmärksamma olika kulturer som finns i barngruppen och i världen i stort.

För att tydliggöra vad förväntas av vår arbetsgrupp anpassar vi vår innemiljö där vi introducerar och uppmärksammar olika skriftspråksymboler för svenska språket och tecken som stöd (TSS). Vi arbetar med schema för dagen, vecka, år, samt med en kalender där olika högtider uppmärksammas (Mångkulturella almanackan 2021 - Mångkulturellt centrums butik (mkcentrum.se). Under tisdagar, onsdagar och torsdagar delar vi gruppen i tre mindre subgrupper baserade på språkkunskaper och ålder. Även måndagar och fredagar, dock i mindre utsträckning då det finns en del 15-timmars barn i vår grupp. Vi arbetar med samlingar i både helgrupp och i mindre subgrupper. 

Droppen är en nybildat barngrupp och för att ge barnen mer struktur i vardagen kommer vi även göra Kompis-regler. Det gör vi på en samling där barnen får uttrycka sig fritt om vilka regler de tror passar bäst i vår barngrupp. Vi kommer även implementera arbetsmetod som finns beskriven i boken Hjärtestunder. Processen kommer dokumenteras genom att skriva ner reglerna på ett stort papper som hänger uppe där alla kan se. Vi kommer även ta hjälp av GoogleTranslate för att underlätta förståelse för alla barn. 

Vår ambition är att arbeta på ett sätt som främjar mångkulturalitet och allas lika värde. Genom att använda oss av vårdnadshavares kunskaper om barnens olika språk, traditioner och högtider kan vi uppmärksamma alla barn i gruppen om olika kulturen och språk som finns på Droppen. Först kommer vi kartlägga vilka språk det finns i barngruppen och om och i vilken grad de olika språken används utanför förskolan. Det gör vi genom att prata med vårdnadshavare och barnen.

För att främja barnens tal- och språkutveckling kommer vi arbeta med före Bornholmsmodellen under hela HT-21-VT-22. 

Vi kommer använda appen Polyglutt där upplästa böcker finns på olika språk. Vi väljer boken "Vem ser Dim?" av Maria Nilsson Thore som handlar om en liten figur vid namn Dim. Dim bor i skogen och han är så liten att han undrar om han syns. Bocken berör vänskap, relationer och empati. Även ”Alla får åka med”av Anna-Clara Tidholm. Genom att lyssna på samma bok men på olika språk visar vi både barnens kunskaper i olika språk och hoppas att väcka en nyfikenhet kring olika språk. 

För att säkerställa alla barns rätt att uttrycka sig och behandlas lika kommer vi uppmärksamma vilket talutrymme ges till olika barn samt vilka idéer vi tar emot. Vi kommer att dokumentera det genom lärloggar, gemensamma diskussioner i arbetslaget och videoobservationer.  

Vårt gemensamma Tema för HT-21-VT-22 blir "Hållbar utveckling" med särskilt fokus på skräp och återvinning. Vi utgår från materialet som finns på UR (Tripp, Trapp, Träd och Barr och Pinne). 

Målkriterier: Utveckling pågår när varje barn utvecklar sina förmågor att diskutera och samarbeta i en grupp, intresserar sig för både tal- och skriftspråk, får möjlighet att föra sitt tal/bli förstådd; utvecklar förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

Målet når vi genom att:

Vi arbetar med våra små soptunnor och sorterar skräp; genomskinlig kompost; ta och slänga sopor tillsammans med barnen; arbeta med hunden Åke som ger barnen olika uppdrag (QR-kod); skapa med naturmaterial som vi kan hitta utomhus och med t.ex. tomma toarullar och mjölkpaket; panta tillsammans. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18