👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK EKORRARNA 2021/2022

Skapad 2021-09-03 16:08 i Skogsgrinden Hajom PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
ETT AV SKOGSGRINDENS TRE PRIORITERADE MÅL. En upplevelsebaserad undervisning och ett lustfyllt lärande kring vardaglig matematik.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL

Barnen ska få möjlighet att, på ett lustfyllt sätt, få upptäcka och undersöka matematik i vardagen genom sagans värld. 

SÅHÄR KOMMER VI ATT ARBETA: 

HT 2021

Undervisning kring matematik sker dagligen på förskolan genom lek, samling, matsituationer etc både inomhus och utomhus. Barnen utvecklar ständigt sina matematiska förmågor och kunskaper i vardagen.

För att lyfta den vardagliga matematiken och göra den än mer tydlig för barnen, kommer vi att starta upp undervisning kring vardagsmatematik via sagans värld och den välkända sagofiguren Pippi. Under tidiga hösten genomför vi en uppstart med en enkel teater, med oss pedagoger som skådespelare. Då med ett innehåll kring matematik. Detta för att väcka intresse och nyfikenhet och därigenom få en tydlig start på projektet. Vi kommer vidare skapa vår undervisning med hjälp av barnlitteratur via boken ”Pippi Sakletarboken”.

Vår planering kommer inte vara mer detaljerad än så till en start, då vi vill bygga vidare på barnens intresse och nyfikenhet samt delaktighet.

Hur blev det?

Uppstarten som vi tidigare tänkt med Pippi blev inte av i början av terminen, pga att många barn var fortfarande lediga och sen också sjuka. Vi la istället mer fokus på våra dagliga samlingar, där vi med hjälp av våra ”matematikkort” arbetat med siffror och färger utifrån barnens nivå.
Barnen visade stort intresse för siffror och vi utvecklade detta genom att erbjuda barnen ”Tisdagsäventyr”, där fokuset blev just matematik och språk utifrån boken ”Titta, hitta och räkna med oss”. Barnen fick med hjälp av siffror, praxisljud och musik utforska innehållet i boken och lära mer kring matematik.


Varför blev det så?
Vi upplever att barnen haft ett stort intresse för matematik, men vi har haft svårt att veta hur mycket kunskap barnen tagit till sig. I slutet av terminen intervjuade vi barnen som var här, med några frågor kring matematik. Där kunde vi tydligt se att vissa barn förstått vad vi förmedlat, medan andra har haft svårare att ta till sig.

 

Hur går vi vidare vårterminen 2022?

Vi fortsätter att arbeta med matematik som vi gjort tidigare, med att tex. arbeta med våra matematikkort på vår dagliga samling. Vi kommer också att observera barnen när terminen börjar, för att se vad deras intresse och engagemang ligger kring vår matematikarbete.

 

Våren 2022:

Hur blev det?

Våra matematikkort har fortsatt vara med på våra dagliga samlingar, och barnen har mer och mer visat trygghet kring hur de olika siffrorna ser ut och hur många prickar det finns på de olika korten. Vi har även fått upp en talrad från 1-9 på vår samlingsplats, så barnen kan se i vilken plats de olika siffrorna kommer i och vilken som är före och efter. Vi har dagligen räknat kompisarna som varit på plats, och därefter tittat på siffran på vår talrad.

Tisdagsäventyret fortsatte, i liknande koncept som terminen före, denna gång med boken "Petter och hans 4 getter." Fokuset har varit matematik i olika former, men även språket, samarbete och skapande verksamhet. Barnen har visat stort engagemang och glädje under dessa dagar, och vi upplever att barnen kunnat ta till sig lärandet som vi tänkt oss. Vi avslutade terminen med en soaré där barnen spelade teater för sina familjer om Petter och hans 4 getter, tillsammans med barnen från Rävgruppen.

Onsdagar fick även bli vår matematikdag, där vi tillsammans med alla 9 Ekorrar kunde gå till "Matterummet". Vi skapade olika matematikundervisningar och till vår hjälp använde vi oss av materialet från "Rutan & Randan", som gav oss inspiration och uppgifter under dessa tillfällen.

 

Varför blev det så?

Matematiken har varit ett konkret och synligt material för barnen, och lätt för dem att kunna ta till sig i undervisningen. Det har handlat om bland annat om siffror, färger och former, och alla dessa har de kunnat se och känna på. Att vi fått följa barnen i deras intresse och förmågor och därefter utvecklat vårt arbetssätt har gjort att de fått på ett sätt styra verksamheten efter sina behov och intressen. Barnens delaktighet i sitt eget lärande är viktigt!

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18