👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8 grupp 1 - läsår 21/22

Skapad 2021-09-04 14:50 i Rävlanda skola Härryda
Övergripande terminsplanering åk6 utifrån strukturen i NE läromedel spanska 6.
Grundskola 4 – 6 Moderna språk - språkval
Övergripande planering för spanska i årskurs 8. Här kan du läsa mer om vad vi kommer att gå igenom samt vad syftet med undervisningen är. Klicka på fliken "innehåll" för att se fullständig planering.

Innehåll

Så här arbetar vi:

Vi träffas i sal 107 på måndagar 13:30 -14:40 och onsdagar 8:10-9:30. 

 • Glosor är alltid till onsdag

 • Provtillfällen på höstterminen är onsdag den 29/9 (v39) och onsdag den 1/12 (v48).

 • Provtillfällen på vårterminen är onsdag den 9/2 (v6) och onsdag den 27/4 (v.17).

Allt vi behöver kommer att finnas digitalt i teams. Vi utgår från boken Gracias, men vi kommer även arbeta med andra material såsom film, musik, online övningar och andra stenciler. I länkarna nedan finner du material, en detaljerad lektionsplanering för varje vecka, läxor och anteckningar från genomgångar:

Här är länken till uppgifter och material i teams:  Du behöver vara inloggad på din skolkonto.

Här är länken till lektions- och läxloggen: Alla med länken kan öppna.

Här är länken till plugga inför provet: Alla med länken kan öppna.

 

Detta ska vi lära oss under hösten 2021:

- Namn på några ställe i en stad

- Namn på några transportmedel

- Lägesprepositioner

- Ange en kort vägbeskrivning

- Repetera verbböjning i presens (nutid)

- Böja verb i framtid (hjälpverb ska)

- Beställa bord på ett fik/restaurang

- Siffror från 100+

- Namn på några varor i en mataffär ( frukt, grönsak, mejeri och skafferi)

Köpa mat i en mataffär 

- Skriva ett kort brev (till tomten)

- Hösttraditioner i några spansktalande länder såsom helgonsdag och jul.

 

Detta ska vi lära oss under våren 2022:

 - Böja hjälpverb "måste"

 - Repetera verbböjning i presens ( nutid) och futurum (ska)

- Repetera böja verb i presens och prepositioner

- Skillnader mellan ser/estar/tener ( att vara)

- Fraser och uttryck för en läkarbesök

- Kroppsdelar och några förstahjälp kit

-Namn på olika rum i ett hus och möbler 

- Namn på olika rum i ett hem och hushållssysslor 

- Beskriva ett rum i ett hem

- Komparera adjektiv

- Vårtraditioner i några spansktalande länder såsom påsk

 

Så här får du visa vad du kan:

Först och främst visar du vad du kan genom att delta aktivt i arbetet under lektionerna i spanska. Jag som lärare söker alltid efter information om vad du kan för att kunna bedöma kvalitén i de fem förmågorna som vi tränar utifrån kunskapskraven. Än viktigare bör du veta att jag framförallt söker efter informationen för att kunna hjälpa dig att utveckla dina förmågor i spanska varje gång vi träffas.

 

 

Rent konkret innebär det att du aktiv visar vad du kan genom att till exempel :


- talar spanska i klassrummet genom att t.ex. ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, fråga, besvara frågor, presenterar något, berättar, beskriver eller förklarar något etc.

- skriver spanska då du kommunicerar i skrift, gör skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

- visar att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

- visar att du har strategier för att lära spanska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och tillämpning, visar att du ser samband mellan spanska och andra språk, vågar spanska till det och experimentera med språket, ställer frågor, använder kroppsspråk, hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt mm.

- visar att du har kunskaper om spansktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se samband och skillnader mellan "oss och dem".

 

Under terminens gång kommer jag att bedöma det du lär dig genom:

 • regelbundna redovisningar, både muntliga och skriftliga i form av läxförhör, lektionsarbete och uppgifter, inlämningar och prov
 • att lyssna till hur du deltar i samtal i klassrummet (frågor och svarar)

Dessa punkter ur läroplanen fokuserar vi på:

I ämnet spanska är det sex olika färdigheter som hela tiden tränas på olika sätt, läsa, skriva, höra, tala, samtala och jämföra. Det centrala innehållet anger vad undervisningen handlar om när vi tränar på de olika förmågorna. Kunskapskraven anger ramar för färdighetsbedömningarna.  Efter rubriken "uppgifter" följer kopplingar till läroplanens syfte, centrala innehåll samt kunskapskrav för årskurs 7-9.

Uppgifter

 • 8SP1- Skriv- och taluppgift - Mi cuarto

 • 8SP1- Hörförståelse diagnos

 • 8SP1- Hörförståelse diagnos

 • 8SP1 - Prov 4

 • 8SP1 - Prov 3

 • Prov 2

 • Vecka 46- Lektionsarbete: Grupparbete

 • Prov 1

 • Lektionsuppgift: Vägbeskrivning

 • Tarea v37

 • Inlämning: Vägbeskrivning

 • Prov 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9