👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad gör mig till den jag är ? - Känslor

Skapad 2021-09-07 08:51 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Genom att arbeta med temat " Vad gör mig till den jag är ?" och våra känslor vill vi hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor för att lättare kunna förstå sig själva, förstå andras känslor och åsikter samt respektera varandra. Vad är känslor? Vilka känslor finns inom oss? Hur kan vi uttrycka alla de känslor som finns inom oss ? Uttrycker vi dem olika ?

Innehåll

Bakgrund: Under läsåret 2021/2022 kommer vi att arbeta med jaget och frågan Vad gör mig till den jag är?  Genom att arbeta med temat stärker barnen sin identitet och blir trygga i den. Samtidigt som de utvecklar en större förståelse för sig själv utvecklar de även en större förståelse för andra och sin omvärld. Jaget är grunden till en självständig individ med god självkänsla som vågar testa och utforska nya möjligheter. Barnen visar och upplever  otroligt mycket känslor dagligen och visar ett behov av att få verktyg och kunskap om hur de ska sätta ord på sina känslor, hur kan vi göra när vi blir arga istället för att slå kompisen ? hur kan jag uttrycka det på ett annat sätt? Hur kan jag hjälpa mina kompisar att förstå att jag är arg och hur kan mina kompisar förstå mina känslor? Utan att kunna sätta ord på sina känslor är det svårt att förstå sig själv och varför man känner som man gör. Vi har så mycket känslor inom oss och vi vill göra barnen medvetna om att det finns flera olika känslor som vi uttrycker på flera olika sätt, att vi alla är olika och vi ska respektera våra känslor. 

  

Mål:

 • Få upp medvetenheten om hur man ser ut och uttrycker sig beroende på olika känslor.

 • Att barnen ska lära sig säga stopp när något inte känns okej.

 • Lyssna på varandra och bemöta varandra på ett empatiskt sätt 

 • Förmågan att förstå sig själv och andra i samspel. 
 • Kunna uttrycka olika känslor och läsa av varandra. Tex kunna berätta " Jag blir ledsen när du inte lyssnar på mig"

Hur?

Läsa böcker om känslor som utgångspunkt för reflektion tillsammans med barnen 

 • Vi kommer främst arbeta med känslorna glad, arg, ledsen och rädd men även de lite mer abstrakta känslorna tex " orättvist", 

 • Vi kommer att se på känslobilder på olika ansiktsuttryck och samtala om varför man känner olika känslor. 

 • Hur kan man trösta och hjälpa andra?

 • Rollek, drama, sagoberättelser, musik

 • Vi kommer spela teater med barnen om känslor och vänskap.

   dansa till musik som framkallar olika känslor.

  fotografera och göra bilder med barnens egna känslor och uttryck.

  Vi kommer skapa i form av att måla barnens känslor, använda oss av musik när vi skapar som kan passa en viss känsla

 • Prata om känslor under hela dagen, ex. vid matsituationer, av/på-klädning.

 • Pedagogerna kommer att uppmuntra barnen till att våga visa sina känslor men också att prata om dom.

 • Filmer från UR kopplat till olika känslor
 • Böcker kopplat till känslor
 • Vi ställer frågor till barnen och sen får de skapa sig själva när de är arga eller vad som gör dem arga.
 • Vi använder oss av bilder och tecken på de olika känslorna för att visa hur de kan uttryckas. 

Varför?

 • Vi vill att barnen ska få djupare förståelse för de olika känslorna som dem känner och att dem ska kunna sätta ord på sin känsla. Det kanske inte känns lika för mig som för mina kompisar.

 • Vi vill också att det ska kännas okej för barnen att visa sina känslor, alla har rätt att känna som man gör.

 • Vi vill också göra barnen medvetna om hur vi människor kan påverka varandra, hur man kan hjälpa någon som är rädd, hur man kan göra någon glad igen som är ledsen

 • Ge barnen verktyg för att kunna hantera olika känslor. Hur läser vi av våra kompisar, hur upplever vi olika känslor?

 

Dokumentation

Arbetet med temat kommer att dokumenteras genom foton, film och anteckningar. Delar av dokumentationen kommer att läggas upp på unikum i respektive barns lärlogg samt hängas upp på avdelningen för att kunna delge det med barnen och få syn på hur de ser sig själva i dokumentationen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18