👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete

Skapad 2021-09-07 10:03 i Jernvallsskolan Sandviken
Grundskola F
Vi vill att alla elever på Fjärilen ska känna sig trygga och få trivsamt klimat på fritidshemmet därför kommer vi genomföra sammarbetslekar och gruppstärkande övningar som ett led i värdegrundsarbetet.

Innehåll

Tidsperiod:  f.o.m Vecka 33 

 

Nulägesbeskrivning:

 •  Nya pedagoger och ny grupp sammansättning i och med start åk 1.

 

Mål

 • för att öka och befästa tryggheten mellan eleverna och öka elevernas förståelse för likheter och olikheter och allas lika värde samt stärka grupp gemensam turtagning, demokrati och regler.

 

Metod

 •  Samlingar 
 • Grupplekar utomhus och inomhus
 • kojbygge i skogen
 • Skapande eleverna samarbetar och instruerar varandra för att nå slutresultat.
 • eleverna kommer erbjudas att vara med på lekar som går ut på sammarbete.
 • Vi kommer att vara utomhus och genomföra olika samarbete lekar 
 • inomhus skapande som krävs mycket samarbete för att lyckas
 • Tydligt förhållningssätt kring rutiner och regler

 

Dokumentation

 •  Alster 
 • instgram

 

Utvärdering:

Genom observationer samt samtal med eleverna efter aktiviteterna.

 

Analys

utifrån elevernas Inceto enkät är målet uppfyllt 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -