👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det hållbara barnet

Skapad 2021-09-09 08:28 i Vrenninge förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola

Innehåll

Det hållbara barnet

Det hållbara barnet handlar om att se till varje barns behov. I vår verksamhet 10 goda vanor, relationer, olikheter, resan till världsmedborgare, min plats på förskolan och i samhället, känsla av sammanhang, begriplighet, meningsfullhet. främja och förebygga, tidiga insatser. Förskolans värdeord: Lek demokrati, trygghet och undervisning.

 

Syfte/Mål

​Övergripande syfte för hela förskolan
Syftet är att lägga grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskapar som alla i samhället behöver. Barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Mål

 • Är att barnet får möjlighet att utveckla förståelse för sambandet mellan hälsa, kost, rörelse, vila och välmående.
 • Är att ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang.
 • Får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

Avdelningens mål

Arbetet på Fjärilen läsåret 21-22 grundar sig i följande tre läroplansmål. 

 • Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
 • Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. 
 • Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.  

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vårt arbete grundar sig på följande: 

 • I projektet "Det hållbara barnet" kommer vi att fortsätta arbetet med 10 goda vanor (hjarnberikad.se)
 • Kompisböckerna av Linda Palm baserade på Barnkonventionen 

Planera och genomföra

Utifrån vårt projekt "Det hållbara barnet", har vi valt att fortsätta och utveckla arbetet med kompisböckerna där vi stiftat bekantskap med Kanin och Igelkott. I vårt arbetssätt kommer barnen möta och arbeta med innehållet i böckerna genom mångfacetterad undervisning, till exempel språkutveckling, teknik, skapande och estetiska uttrycksformer. Vi arbetar i olika gruppkonstellationer för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och lära av varandra i olika sociala sammanhang
När vi organiserar och arrangerar våra lärmiljöer, gör vi det utifrån tillgänglighetstriangeln där alla delar samspelar med varandra för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. I utformandet av våra lärmiljöer strävar vi efter att de ska vara tilltalande, tillgängliga, tillåtande och tydliga. 

.

Barns delaktighet och inflytande genomsyrar arbetet på avdelningen och pedagogerna är medforskande. Vårt arbetssätt innefattar att få synliggöra tankar, ställa hypoteser och få pröva dem. Detta gör vi bland annat genom att samtala i grupp och skapa tankekartor tillsammans. Vi planerar verksamheten för att barnen ska få utmanas och lyckas varje dag. 

- På Fjärilen vill vi ge både barn och pedagoger möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen! 

Vårdnadshavares möjlighet till inflytande
I vår dokumentation och i samtal med vårdnadshavare så strävar vi efter en transparens för att ge vårdnadshavare en insikt i verksamheten som därmed ökar möjligheten till inflytande. 

Undervisning under hela dagen

Värdeord: Trygghet, undervisning, demokrati och lek - färgmarkera och knyt ihop med meningarna nedan. 

 • Välkomnande över hela dagen: Vi öppnar gemensamt på Myran och Nyckelpigan och är där fram till frukost. Barn och vårdnadshavare blir alltid välkomnade av pedagog vid lämning. Inne på avdelningen erbjuder vi någon form av aktivitet som lockar och intresserar barnen. Barnen ska tycka att det är spännande, lustfyllt och roligt att komma till förskolan. ​​
 • Lek: Målet med leken är att erbjuda barnen en inbjudande och inspirerande miljö som bidrar till lärande och utveckling. Lekmiljöerna ska vara intressanta och fånga barnens engagemang. Deras nyfikenhet och lust ska fångas. Barnen ska erbjudas olika material och det ska vara utforskningsbart. Leken ska få vara tillåtande och spontan och den behöver inte alltid vara styrd.   
 • Måltider: Vi använder oss av begreppet "Matmodig", att våga prova den mat som serveras. Uppmuntrar till att våga prova och aldrig tvinga. Vi tänker att när barnen känner att deras val respekteras så stärks deras känsla av självständighet. Vi samtalar om kost och näring utifrån 10 goda vanor och att maten ger oss energi och att olika livsmedel bidrar med olika saker till vår kropp. Alla avdelningar äter i omgångar för att främja en trivsam matsituation. 
 • Tema/projekt: I vårt projekt "Det hållbara barnet" kommer undervisningen kretsa kring kompisböckerna om Kanin & Igelkott samt arbetet med 10 goda vanor. Undervisning sker under hela dagen, där vi ibland delar barnen i olika gruppkonsultationer.
 • Aktiv läsning: Vi har fri tillgång på böcker i barnens höjd. Vi sitter ner med barnen och läser/berättar ur böckerna. Ibland väljer vi och ibland väljer barnen, i vår läsning samtalar vi och utmanar barnen genom att bland annat, ställa olika frågor kring bokens innehåll med mer. Vi går regelbundet till biblioteket tillsammans med barnen och lånar böcker. Vi använder ramsor som är språk- och ljudutvecklande. Vi använder oss av Polyglutt som finns i våra digitala lärplattor samt flanosagor och QR-koder med litteratur inlagd. 
 • Tamburen vid ut- och ingång: Innan vi går ut i tamburen delar vi gruppen för att det ska bli en lugnare miljö, vi samtalar om vilket väder det är och vilka kläder som passar för dagen. I tamburen får barnen möjlighet att utveckla sin självständighet genom att själv välja vad de behöver för ytterkläder. Vi uppmuntrar barnen att först prova själv och sedan ta hjälp av varandra vid påklädning.
 • Undervisning ute: Att erbjuda barnen varierande, stimulerande, lärande och utforskande miljöer. Vi går regelbundet på utflykter och äventyr i vårt närområde. När vi är ute på gården har vi tillgång till olika redskap och leksaker. Pedagogerna är aktiva och samspelar i barnens lekar utifrån behov och önskemål Utemiljön möjliggör lekar över avdelningsgränserna och barnen ges möjlighet att skapa fler goda relationer med både barn och pedagoger från andra avdelningar. Vår stora gård med kuperad miljö lämpar sig särskilt bra till fysisk aktivitet och lekar som barnen gärna utövar.    
 • Vila/avslappning: Vi sätter stämningen genom att förbereda med bäddning och lugn musik så det är färdigt innan barnen kommer från maten. Vi ser till att en pedagog finns redo att gå in tillsammans med barnen på vilan. Barnen är involverade i utformningen av vilan genom att välja musik, film eller bok. Vi delar gruppen i två och har två olika slags vila i två rum, till exempel högläsning, flanosagor, Polyglutt eller film. 
 • Hemgång/överlämning till vårdnadshavare: Efter mellanmålet möts samtliga avdelningar ute på främre gården. Vi uppmuntrar barnen till att själva beskriva sin dag när de hämtas.

All undervisning är kopplad till Läroplan för förskolan -18 och som vårdnadshavare kan du läsa den här på Unikum. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum kan ni följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande.