👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåbärets pedagogiska planering 2021-2022

Skapad 2021-09-09 10:08 i Solgläntans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vi tar utgångspunkt från Reggio Emilia där vi värnar om barnens lek och deras erfarenhetsvärldar, vi erbjuder en rik mängd olika uttrycksformer inom estetiken ( de100 språken) Vi värnar om vår förskola där vi ser oss som en helhet där varje människa är unik och får möjlighet till att bli sitt bästa jag.

Innehåll

Tillsammans för en hållbar framtid

Gemensamt syfte för Solgläntans och Åleds förskolor:
Förskolan har ett gemensamt projekt för att barn och vuxna ska lära och utvecklas tillsammans

Världen och vi i lekens magi

Blåbärets syfte:


Eftersom gosespindeln Alice nu har blivit en naturlig del av förskolekulturen på Blåbäret och Solgläntan vill vi fortsätta att jobba vidare genom henne. Detta året kommer vi fokusera på estetiska uttryckssätt och de 100 språken men ta utgångspunkt i drama där spindeln Alice är en av karaktärerna i sagan. Vi tar utgångspunkt i barnens erfarenhetsvärldar och intressen I sagans och lekens magi. Vi vill ge barnen möjlighet att dokumentera gruppen och sitt eget lärande genom både analoga och digitala uttryckssätt. Miljöerna ska vara tillgängliga och utformade så att projektet kan leva under hela dagen. Vi tar utgångspunkt i ett demokratiskt förhållningssätt där vi lyssnar in barnens hypoteser och frågeställningar samt att vi vill vidga deras begreppsvärld och använda oss av adekvata ord.

Nyfikenhetsfråga:

Hur påverkas dramatiseringarna utifrån barnens erfarenhetsvärldar?

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Under året på förskolan gör vi kopplingar till läroplanen och tar stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Planera och genomföra

 • En barn- och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta, och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen: Vi använder oss av en levande processvägg och lärmiljöer där barnens tankar och uttryckssätt tas tillvara och där miljön blir språkande och barnens kompetenser tas tillvara.

 • Ett projekterande arbetssätt med en utforskande och utmanande undervisning, att få synliggöra tankar, ställa hypoteser och få pröva dem: Vi tar tillvara på barns nyfikenhet och vetgirighet och låter den vara en viktig del i hur projektet lever på avdelningen

 • Olika gruppkonstellationer som möjliggör:
  Vi är medvetna i hur vi arrangerar olika gruppkonstellationer så att alla barnen blir sitt bästa jag, vi för ständiga diskussioner kring hur barnen och vi själva utmanas i de olika grupperna vi skapar, vi prövar och omprövar grupperna.

 • Relationella perspektivet- att förstå och göra sig förstådd- (Sven Persson): Vi växer, utvecklas och lär i relationer och därför ska vi skapa förutsättningar för detta.

 • Barns delaktighet och inflytande: Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande om och över och äga sin dokumentation, vi utbildar världsmedborgare. 

 • Kreativitet och de hundra språken med variation av material, tekniker och arbetsformer: För oss handlar den kommunikativa förmågan om att samtala redogöra, resonera och uttrycka sina egna åsikter och ståndpunkter genom många olika estetiska uttrycksformer.

 • Lärmiljöer som är Tilltalande, Tillgängliga, Tillåtande, och Tydliga samt möjliggör undervisning mot alla mål under hela dagen. (använd Lotusdiagram): Genom de fyra t:na ges alla barnen möjlighet till förundran och delaktighet

 • Vårdnadshavares möjlighet till inflytande: Vi kommer göra vårdnadshavarna delaktiga genom unikum, föräldrarmöte, utvecklingssamtal, föräldraenkäten mm.

 

 

 

Undervisning under hela dagen

 • Välkomnande över hela dagen: Alla barnen ska känna sig sedda och välkomnade oavsett vilken tid på dagen de kommer.
 • Lek: Vi ser leken som viktig och att den har ett värde i sig. Det ska finnas samspelande pedagoger som finns närvarande i barnens lek.
 • Måltider: Måltidsstunderna ska inbjuda till samtal och dialog där alla barnen blir sedda och hörda. Vi uppmuntrar barnen att smaka och de får ta ansvar över att ta till sig sin egen mat och sedan duka av och sortera. Vi fokuserar mycket på matematiska begrepp och språkande utifrån barnens erfarenheter och vårt projekt.
 • Tema/projekt: Ska finnas tillgänglig under hela dagen på olika sätt, analogt och digital, vi ska också dokumentera det barnen uttrycker på process-väggen och ge tillbaka det till barnen.
 • Aktiv läsning: Vi arrangerar för läsning och drama i många olika situationer och på olika sätt
 • Tamburen vid ut- och ingång: Några barn åt gången i tamburen för att barnen ska ges möjlighet att själva klä av och på sig, att få prova och ompröva och ta ansvar för sina saker.
 • Undervisning ute: Vi ska hålla projektet levande även i utomhuspedagogiken. Tex genom att vi går i väg på äventyr och dramatiserar sagorna i olika miljöer för att berika och utveckla.
 • Vila/avslappning:  Barnen erbjuds vila i olika former. Vissa sover på madrass med lugn musik i bakgrunden och de andra leker en lugn lek.
 • Hemgång/överlämning till vårdnadshavare: Vi försöker att genom barnen prata med vårdnadshavare vid överlämning kring vad barnet upplevt under dagen på förskolan.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Ni vårdnadshavare kommer kunna följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande på lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum.