👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Granens pedagogiks planering för undervisning .Emotionell och social utveckling.Integritet.Jag,du,vi tillsammans.Lika värde.

Skapad 2021-09-09 14:28 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
”Alla barn har samma rättigheter och lika värde ”-Barnkonventionen.

Innehåll

LPFÖ 18

 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga för öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande samt respekt och förståelse för alla människor lika värde och de mänskliga rättigheterna.

 
VARFÖR

Vi har olika mål från läroplanen och fyra grundläggande principer från Barnkonventionen som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barnen.

 

Vi vill att barnen ska känna till sina rättigheter som speglas i Barnkonventionen och de olika mål som representeras i läroplanen. Vi vill bjuda in barnen till diskussioner och lyssna på deras reflektioner kring frågorna. Barnens reflektioner är viktiga för oss i vårt uppdrag på Förskolan.

Mål från Läroplanen för förskolan:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

VAD?


1. På vår undervisningska vi prata med barnen om barnets rättigheter. Vi kommer att lyfta upp frågor som barnen har rätt till att vara delaktiga kring och ha inflytande över. Vi vill att barnen ska känna till sina rättigheter här på förskolan och hemma. Vi kommer att samtala med barnen om barnens identitet, ”Jaget/Jag ” och ”Vi” tillsammans i gruppen. Vi kommer att lyfta upp alla människors lika värde och hur vi kan respektera varandra. Vi kommer också prata om integritet till sin egen kropp, ”Stopp min kropp” och ”Är det Ok med dig”.

Med dessa frågor vill vi uppmärksamma barnen om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet och självständighet. Barn har rätt att säga stopp och säga ifrån om barnen blivit tvingat till något som de inte känner sig bekväma med. 

2. Vi kommer att diskutera om att det finns olika familjekonstellationer. Vi kommer att fråga barnen om hur deras familj ser ut. Sedan kommer vi reflektera tillsammans om detta. Vi involverar även Temasagan ”Kurran” och diskuterar hur Kurrans familj ser ut. 
3. Vi kommer att prata om ” Alla vi är olika och lika bra.”

4. Vi kommer också diskuterar med barnen om olika känslor. Hur känner ”Jag”? Hur känner ”Vi”?

 

 

HUR?

Vi delar barnen i två minde grupper och genomför vår undervisning med praktiska övningar och diskussioner. Vi använder temasaga som grund och använder olika bilder från temasagan ”Kurran” som hjälp i vår undervisning. Vi läser böcker från olika förlag som hjälp; exempelvis, ”Stopp min kropp”, ”Ok med dig” och ”Vi”. Detta för att barnen lättare ska förstå vad vi diskuterar och varför vi gör det.

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.