👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - Alfons Åberg och världen runtomkring

Skapad 2021-09-09 22:39 i Kungsängens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Alfons Åberg och världen runtomkring - ett projekt på gula blocket, Kungsängens förskola. Vi bekantar oss med Alfons värld och vardag. Alfons följer oss i vår värld och vårt projekt likt en röd tråd, en inspiration.

Innehåll

Bakgrund

Av tidigare erfarenheter vet vi att barnen lockas och intresserar sig för olika litterära figurer. Vi valde en välbekant figur som kan göra barnen nyfikna och tillföra lite spänning i vårt övergripande projekt i lärgrupperna Gullvivan och Solrosen. Vi kommer att planera för olika aktiviteter i grupperna så att det ska utmana barnen på bästa sätt.

Med förra årets utvärdering och analys som grund kunde vi ringa in några målområden som vi vill lyfta lite extra detta läsår.

 

Syfte

Vi har valt Alfons Åberg som röd tråd i projektet för att belysa målområden som  normvidgande förhållningssätt, digitalisering, teknik, hållbar utveckling, matematik - problemlösning likväl som naturvetenskap samt språk och kommunikation.

Vi vill även lyfta fram Barnkonventionen och arbeta med flera av artiklarna. 

Vi tänker att barnen ska få möjlighet att utveckla förmågor som kommunikation, problemlösning, förståelse för nya begrepp, se vardagliga situationer från olika perspektiv och använda estetiska uttryckssätt för att gestalta upplevelser och intryck.

 

Vad ska vi göra?

Vi skapar en gemensam digital Alfonsbank på kommunens server G: för att samla pedagogiska idéer och tips till projektet.

 

Vi  ger förslag på fem projektdelar som kan kombineras valfritt över året, exempelvis:

1. Normvidgande förhållningssätt, språk/kommunikation, estetiska uttryckssätt.

2. Hållbar utveckling, språk/kommunikation och problemlösning.

3. Digitala verktyg och matematik.

4. Naturvetenskap, språk/kommunikation, estetiska uttryckssätt

5. Teknik, problemlösning och estetiska uttryckssätt.

 

De specifika aktiviteterna planeras per lärgrupp.

 

Hur ska vi göra?

Vi startar projektet med att sätta upp Alfons på fönstren på både Solrosen och Gullvivan. Alfons bjuder på kalas och vi läser om Alfons med hjälp av Polyglutt och projektor.

Fler figurer ur Alfonsböckerna kommer att dyka upp under projektet.

De olika delarna i projektet kräver olika material som vi tar fram när det blir aktuellt. Vi kommer att arbeta i mindre grupper och på samlingar i helgrupp beroende av vad aktiviteten kräver och vi använder alla utrymmen vi har tillgång till.

 

Dokumentation

Gruppens lärande dokumenteras i grupplärloggar varje vecka i Unikum. Vi dokumenterar delar av projektet med foton och text på väggarna.

Barnens individuella lärande dokumenteras i väggdokumentation med barnens tankar och ord. Individuell dokumentation i språk och matematik - individuella lärloggar - finns i Unikum.

 

Vilka?

Barnen och pedagogerna på Solrosen och Gullvivan.

 

När?

Projektet börjar i september 2021 och avslutas i maj 2022.

 

Uppföljning/utvärdering

I januari 2022 följer vi upp arbetet. Vi använder analysdelen i planeringen. Vi följer upp de målområden vi arbetat med fram till detta tillfälle.

Vi utvärderar i analysdelen när projektet är slutfört i maj 2022. Vi utvärderar utifrån målen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18