👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v 37

Skapad 2021-09-12 21:10 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi undersöker kraft och rörelse i mötet med bollar, vatten och rör på olika sätt. Vi utforskar vår närmiljö och besöker Impius och funderar på var vattnet tar vägen

Innehåll

Mål: 

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov.”

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."Sångsamling

Syfte: Språkutveckling, delaktighet

Vi möts varje dag, sjunger och rör oss tillsammans. Samtalar kring vilka barn som är på förskolan och vem som är hemma. 

Vi använder oss av TAKK som förstärkning av språket.

Veckans TAKK tecken.

 

Sedan delar vi in barnen i mindre grupper.  Utifrån barnens intresse förra veckan av kraften och rörelse fortsätter vi att utforska med olika estetiska uttrycksformer. 

 

Undervisning vatten och bollar

Syfte: Samarbeta, resonerar och provar utifrån hypoteser, problemlösning

Undervisning:

I en liten grupp forsätter vi att utforska bollar, vatten och avstånd vid fontänen. Vi använder oss av håvar, tennisbollar och spadar i vårt utforskande med vatten och bollar i rörelse.

Kan vattnet och materialet få bollarna i rörelse?

Bollar och färg

Syfte: Samarbete, resonera och provar utifrån hypoteser.

Undervisning:

En grupp möter bollar och färg på en lutande vägg. Vad händer med bollarna och färgen när vi rullar ner bollarna med färg från väggen? 

Hinderbana på Impius gård

Syfte: Rörelse, motoriskt samspel

Vi utforskar vår närmiljö och besöker Impius skola som på gården bygget en hinderbana.

Vi funderar kring frågan ”Var tar vattnet vägen”

 

Utforska bollar på kullen

Syfte: Samarbeta, resonera och provar utifrån hypoteser.

Lek i lärmiljön

En grupp går till kullen och undersöker vad som händer med bollarna när dom rullar ner för rutschkanan, trappan och backen.

Vad händer med bollarna när dom möter rutschkanan? Vad händer om vi tar dom stora bollarna och vad händer med dom små?  Rullar dom lika fort?

Bollar och rör

Syfte: Prova nya tekniker, samarbete och samspel.

Lek i lärmiljön 

En grupp möter bollar, rör och lutande vägg. Kan vi sätta bollarna i rörelse på olika sätt med hjälp av materialet?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.Barnen stannar kvar i lärmiljöerna,


Ta initiativ till och i lek

 

Gör självständiga val

 

 


 

 

 

Språket utvecklas


Samtalar ställer frågor berättar

 

 

 

Barnens delaktighet i projekt
Vill delta och vara en del av gruppen och undervisningarna

 

Prova nytt

Tydliga rutiner utefter gruppens behov

 

Små grupper, närvarande pedagoger bjuda in, motivera, inspirera.

Lärmiljöer som inspirerar till lek och samspel


Inplanerad språklek, TAKK,

Levande dokumentation

Läsmiljö med böcker, hörlurar och polyglytt,

Tillgång till Helena vid behov,

 

 

Utgår från barnens intresse och nyfikenhet i projektet.

 

 


Närvarande pedagoger som lyssnar in det barnen uttrycker


låta barnens intresse och behov ingå i planeringen av dagen och undervisningarna.


Låta de olika processerna ta tid.


systematiskt reflektionsarbete


Barnens enskilda

lärlogg

 

 

 

 

Vad Vad intresserar        barnen sig för i sitt    

      utforskade?

 

Ref.frågor – tolkning
1) 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.

Barnen uttrycker sig med estetiska uttrycksformer även när det inte är en planerad undervisning


Nyfikna på nytt material, bygger konstruerar och skapar på sitt eget sätt.

 

Trygga i sin identitet att prova på olika sätt


Uttrycker sina inre bilder med hjälp av olika estetiska uttrycksmedel


Samspelar och samarbetar med andra

 

Fördjupar sig över tid i samma aktivitet

 

Resonerar och provar utifrån hypoteser

Inbjudande lärmiljö som inspirerar till olika tankar hos barnen. Prova på olika sätt.


Material som förundrar och inbjuder till problemlösning på många olika sätt


Observera vilka olika lärstrategier de har, när och hur fångar  och utmanar vi barnen


tillföra olika estetiska uttrycksmedel i lärmiljöerna.


Små grupper


Planerade undervisningar


projektinriktat arbete

  Vad intresserar  

      barnen sig för i sitt    

      utforskade?

 1. Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 2. Vilka material och 

       verktyg verkar stödja   

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Barnen ställer frågor


Berättar, för projektet vidare


Leker samspelar med kompisar och pedagoger


Barnen lyssnar på kompisar och pedagoger och har förståelse för varandras olika åsikter,

 

För fram åsikter och tankar för att påverka sin situation


Barnen förhandlar i leken och med pedagogerna

 

Gör självständiga val

Språkutveckande undervisningar


Bildschema TAKK


Lyssnande och närvarande pedagoger


Dela in i små grupper


planerad undervisning, reflektion och analys

   

       dem i utforskandet?Analys – slutsatser
1)   Vad i det barnen gör 

       kan vi utmana vidare?

 1. Vilka förmågor har de

       möjlighet att utveckla?

3)   Vilka nyfikenhetsfrågor     

       väcks hos oss?

 

Framåtsyftande planering

 1. Hur planerar vi att gå vidare?

 2. Vem gör vad? När och hur?

 

Ref.frågor – tolkning
1)   Vad intresserar  

      barnen sig för i sitt    

      utforskade?

 1. Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 2. Vilka material och 

       verktyg verkar stödja     

       dem i utforskandet?Analys – slutsatser
1)   Vad i det barnen gör 

       kan vi utmana vidare?

 1. Vilka förmågor har de

       möjlighet att utveckla?

3)   Vilka nyfikenhetsfrågor     

       väcks hos oss?

 

Framåtsyftande planering

 

 1. Hur planerar vi att gå vidare?

 2. Vem gör vad? När och hur?

Ref.frågor – tolkning
1)   Vad intresserar  

      barnen sig för i sitt    

      utforskade?

 1. Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 2. Vilka material och 

       verktyg verkar stödja     

       dem i utforskandet?Analys – slutsatser
1)   Vad i det barnen gör 

       kan vi utmana vidare?

 1. Vilka förmågor har de

       möjlighet att utveckla?

3)   Vilka nyfikenhetsfrågor     

       väcks hos oss?

 

Framåtsyftande planering

 1. Hur planerar vi att gå vidare?

 2. Vem gör vad? När och hur?

Ref.frågor – tolkning
1)   Vad intresserar  

      barnen sig för i sitt    

      utforskade?

 1. Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 2. Vilka material och 

       verktyg verkar stödja     

       dem i utforskandet?Analys – slutsatser
1)   Vad i det barnen gör 

       kan vi utmana vidare?

 1. Vilka förmågor har de

       möjlighet att utveckla?

3)   Vilka nyfikenhetsfrågor     

       väcks hos oss?

 

Framåtsyftande planering

 

 1. Hur planerar vi att gå vidare?

 2. Vem gör vad? När och hvad gick b

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18