👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2021-09-14 19:14 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Nu kommer du att få fortsätta att utveckla din läs- och skrivförmåga. "Läsa är att tänka" och "att skriva är att tänka". Att skriva är att kommunicera. Du har olika syften med din text och då måste du också skriva på olika sätt. Nu ska du få lära dig hur man läser, förstår och skriver olika slags texter.

Innehåll

Mål för elev

läsandet ska du utveckla förmågan att:

 • läsa berättande texter och beskrivande med flyt och förståelse.
 • korrigera sig själv/läsa om när svårigheter uppstår. 
 • kunna återberätta och svara på frågor om textens innehåll.
 • använda olika förståelsestrategier ("läsfixarna") för att dra slutsatser och göra förutsägelser. 

skrivandet ska du ska utveckla förmågan att:

 • skriva med en tydlig handstil.
 • skriva på iPad.
 • skriva hela meningar med versaler och gemener, mellanrum mellan orden och markera med punkt, utropstecken eller frågetecken.
 • stava för eleven vanligt förekommande ord. 
 • skriva enkla berättande texter.
 • skriva enkla faktatexter.
 • skriva instruerande texter.
 • bearbeta (förändra och förbättra) dina texter utifrån respons.
 • kunna ge respons på texter utifrån givna kriterier.
 • skapa illustrationer som samspelar med texten.
 • söka och hämta information.

kommunikationen ska du utveckla förmågan att:

 • svara på frågor.
 • ställa frågor.
 • göra enkla muntliga presentationer.

Innehåll

 • Strukturer för berättande texter (inledning, händelseförlopp och avslut)
 • Strukturer för beskrivande texter (rubrik och tydligt innehåll).
 • Informationssökning.
 • Läsläxa med tillhörande skrivuppdrag.
 • Högläsning.
 • Tystläsning av lådbok.
 • "Läsförståelse röd"
 • Läsförståelseövning, däribland läsförståelsekort. 
 • Enkla faktatexter. 
 • ASL (Att Skriva sig till Läsning)
 • Skriva berättande texter utifrån strukturen "Sagobron".
 • Skriva enkla faktatexter utifrån  6- fältare.
 • Diskussioner.
 • "En läsande klass" - läsfixarna.

Genomförande

Du kommer att få arbeta enkilt, i par, i grupp och i helklass.

Du kommer att få:

 • arbeta enligt cirkelmodellens steg: 1. modellering 2. arbete i grupp 3. arbete i par 4. enkilt arbete.
 • delta aktivt vid genomgångar (EPA) och vid modellering.
 • arbeta i "Läsförståelse röd".
 • skriva kortskrivning "Min tanke".
 • se filmer som bearbetar språklära.
 • lyssna till högläsning och delta i samtal och aktiviteter kring innehållet.
 • arbeta med "läsfixarna" ("En läsande klass").
 • en individuell läsläxa varje vecka, som du tränar att läsa högt flera gånger, samt en tillhörande skrivuppgift.
 • läsa högt i mindre grupper och med en läskompis.
 • läsa tyst i din lådbok.
 • läsa enkla sagor och faktatexter.
 • skriva enkla berättande texter och faktatexter för hand och på iPad.
 • lösa korsord.

Redovisning

Du visar dina kunskaper kontinuerligt under läsåret genom att:

 • läsa din läsläxa varje vecka för undervisande pedagog.
 • läsa berättande och beskrivande texter.
 • delta i genomgångar/språkövningar.
 • göra skrivuppgifter kopplade till högläsning.
 • göra uppgifter i bl.a. ""Läsförståelse röd"
 • återberätta texter du lyssnat på eller själv har läst.
 • svara på frågor och ställa frågor om det som du läst själv eller hört genom högläsning.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva enkla meningar (börja med stor bokstav, mellanrum mellan orden och avsluta med punkt, utropstecken eller frågetecken).
 • skriva berättelser med enkel handling (inledning, handling och avslut).
 • skriva enkla faktatexter där innehåller tydligt framkommer.
 • skapa illustrationer där bild och text samspelar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att
Ämne
Förmågan att