👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Brandkunskap

Skapad 2021-09-14 21:34 i Nolbäckens förskola Ale
Förskola
Lågan-gruppen på Nolbäckens förskola lär och utforskar om hur vi agerar om det börjar brinna på förskolan.

Innehåll

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

Vi ska tillsammans med barnen skapa oss en större förståelse och väcka en nyfikenhet kring brandkunskap, vi vill ge barnen en grundläggande kunskap om eld och brand. Vi ska lära oss, och bygga upp gemensam kunskap om förskolans rutiner vid brand.  

Forskning visar att barn och unga har en överdriven tillit till den egna förmågan att hantera olyckssituationer. Genom att aktivt arbeta med brandkunskap ökar möjligheten till att utveckla en riskmedvetenhet och förmåga att hantera olyckor och risker i sin vardag (msb.se).

Generativ fråga

Hur agerar vi om det börjar brinna?

Mål ur Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

Utvärderingskriterier

Barnen förstår vad dom ska göra om det börjar brinna på förskolan. 

Kännetecken

1. Barnen vet var vår uppsamlingsplats är

2. Barnen kan, på olika sätt, uttrycka vad vi ska göra om brandlarmet går

3. Barnen visar ett intresse för de aktiviteter som rör brandkunskap

Barnens förståelse

Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för vad som förväntas om det börjar brinna på förskolan. Vi vill också att barnen ska  förstå att det finns olika metoder att släcka en brand.

Förmågor

Utveckla sin metakognitiva förmåga.

Vi vill att barnen ska få öva sig i att kunna tolka, värdera, ha omdöme om och reflektera kring, lösa problem med anpassning till situation, syfte eller sammanhang, samt välja mellan olika strategier.

Barnens intresse, initiativ och behov

För att starta upp en gemensam process och väcka en nyfikenhet som kan bygga upp ett intresse kommer vi försöka synliggöra och använda oss av barnens olika erfarenheter och kunskaper. Genom att fånga upp och utgå från det vill vi skapa ett engagemang, där en lust och nyfikenhet kan få växa. Vi vill att deras erfarenheter och nyfikenhet ska skapa det sammanhang vi ska befinna oss i för att göra det begripligt och hanterbart.

Vi vill att barnen ska få arbeta med temat på ett varierande sätt där fokus läggs på att barnen är delaktiga i processen. Genom att de får vara delaktiga i processen vill vi att de ska kunna utföra, upptäcka och utforska med hjälp av sig själva och varandra.

Pedagogernas förhållningssätt

Genom att inta ett utforskande förhållningssätt vill vi skapa sammanhang som gör att barnen vågar prova olika lösningar och strategier. Vi vill att deras intressen och nyfikenhet ska få leda in dem i nya möten. Vi vill uppmuntra barnen till att använda hela sin förmåga och att använda sig av varandras förmågor för att gå in i nya processer och för att använda och utforska nya material. Vi vill motivera barnen till att utvidga sina referensramar genom att de känner en trygghet i att de förstår vad vi arbetar med. Vi vill bjuda in till reflektion och låta reflektionen vara tillgänglig och levande i vår verksamhet. Detta för att skapa möjligheter för barnen att få syn på sitt eget lärande men också för att vi ska kunna se var barnen befinner sig i processen och hur vi ska kunna utmana och vara medupptäckare.

Nyckelord:

Medforskare - På vilket sätt behöver jag vara närvarande i denna situation?

Scaffolding – Utmana utifrån varje barns enskilda behov och förutsättningar

Utmanande frågor – Vilken typ av frågor ställer jag? Behöver det alltid finnas ett givet svar?

Närvarande – På vilket sätt behöver jag vara närvarande i denna situation?

Hur vad och när dokumenterar vi

Dokumentationen ska synliggöra tankar och reflektioner som sker under aktiviteterna för att kunna se vad som händer hos barnen och vilka effekter undervisningen ger. Det kan vara spännande att dokumentera samma aktiviteter eller experiment flera gånger för att få syn på processen som har startat hos barnen. Dokumentationen ska fånga upp barnens kunskap om ämnet för att möjliggöra för dem att få syn på sitt egna lärande.

Vi behöver dokumentera samspelet inför och under aktiviteterna för att säkerställa att alla barn har lika möjlighet att delta utifrån sina behov. Dokumentationen behöver synliggöra barnens reflektioner för att kunna ta tillvara och bygga vidare på deras erfarenhet och låta dem skapa en tillit till sin egen förmåga.

Genomförande: vilka erfarenheter och upplevelser vill vi att barnen ska ta del av i undervisningsområdet/temat

För att öka kunskapen om eld och brand får barnen ta del av olika moment som berör elden i sig, vad som krävs för att en eld ska starta och hur vi själva agerar vid en brand. Vårt brandtema kommer att inkludera en gemensam brandövning på förskolan. Brandövningen genomförs varje år, för att rutinen och uppsamlingsplatserna ska vara återkommande och sätta sig hos barnen.

Vi kommer även arbeta med olika uttrycksformer för att fånga upp och göra barnen nyfikna på temat. Vi kommer att undersöka olika metoder för att släcka en brand och ta hjälp av böcker/film för att skapa en förståelse för hur vi ska agera om det börjar brinna. vi kommer också att skapa med hjälp av bild och form samt arbeta med brandkunskap genom rörelse, då forskning visar att barn lär sig när de använder kroppen (Fredriksen, 2015).

Vi kommer arbeta i små grupper och fundera över konstellationer vid de olika undervisningstillfällena, alla barns röster ska få höras och synas. Vi kommer göra om samma aktiviteter flera gånger för att ge det tid och inte ha bråttom, vi vill ge utrymme för att undersöka och erfara. 

Referenser :

Fredriksen, B. C. (2015). Förstå med kroppen - Barns erfarenheter som grund för allt lärande. Stockholm: Liber

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (msb.se)