👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturens möjligheter

Skapad 2021-09-20 10:06 i Kunskapshusets förskola Eslöv
Förskola

Innehåll

Mål:

Erbjuda barnen möjlighet att utvecklas i att kommunicera, reflektera och att uttrycka sina tankar och åsikter.

 

Bakgrund och Syfte:

Vi upplever att vår barngrupp har utvecklat sin kommunikativa förmåga och därför vill vi nu uppmuntra att de erbjuds möjlighet till att kommunicera på olika sätt. Syftet är att bearbeta boken "Kurran och Pigan på djupt vatten" genom att observera bokens innehåll, kommunicera bokens innehåll på olika sätt, reflektera kring bokens innehåll kopplat till barnens erfarenheter. 

 

Aktivitet och Metod/Teori:  

 

Vad ska vi göra?

• Fortsätta läsa i boken "Kurran och Pigan - på djupt vatten"

• Olika estetiska uttrycksformer utifrån vad som fångat barnens intresse i boken 

• Ta in praxis genom innehållet i boken 

• Leka genom bokens innehåll

• Reflektera bokens innehåll

• Arbeta med digitala uttryckssätt

 

Hur ska vi göra?

Undervisningen sker i den vardagliga verksamheten både inomhus och utomhus och undervisningen kan se olika ut beroende på vad fokus riktas mot. Vi väljer att dela in barnen i olika gruppkonstellationer, både stora och små grupper. Detta gör vi för att ge varje barn möjlighet att bli sedd, ge barn möjlighet att få en ökad koncentration och ge barnen en likvärdig undervisning utifrån deras förutsättningar.

 

Vetenskaplig grund:

Lekresponsiv undervisning: 

Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, där pedagogerna deltar och tillför både lärande och fantasi. Barnen utvecklar nya lekar och nya lekroller samtidigt som de lär sig om någonting som ligger utanför leken. Centralt i den här typen av undervisning är att både pedagoger och barn skiftar mellan det som kallas för "som om"- det fantasifulla, och det som är på riktigt "som är". 

Poststrukturellt informerat undervisningsupplägg: 

Med en poststrukturell ingång utgår vi från barnens behov, intressen och erfarenheter. En undersökningsperiod där vi tar reda på vad barnen är intresserade av.  

Pragmatisk undervisningsupplägg:

Undervisningen i det pragmatiska perspektivet inriktar sig på barns meningsskapande och de didaktiska frågorna, hur vad och varför. Det är vi pedagoger som besitter kunskapen och vårt mål är att detta ska överföras till barnen.

Sociokulturellt perspektiv som undervisningsupplägg

I ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen mellan människor grunden att lärande ska ske. Genom att låta barnen samspela med varandra kommer varje barn att ingå nya utvecklingszoner som kan bidra till ökad kunskap. 

 

Dokumentation:

För att kunna observera vad barnen gör, deras reaktioner samt deras upplevelser har vi valt att filma oss själva i samspel med barnen med en iPad. Detta ger oss pedagoger möjlighet att få vara närvarande och aktiva i stunden med barnen för att sedan under reflektionstillfällen kolla igenom filminspelning för att se vad som skedde under undervisningstillfället med barnen. Att reflektera över en filminspelning ger också oss möjlighet att se vad som fångade barnens uppmärksamhet samt vad som kan vidareutvecklas. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN
    Lpfö 18
  • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
    Lpfö 18