👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla barn har rätt till... (Barnkonventionen)

Skapad 2021-09-20 10:37 i Diamantens förskola Knivsta
Barnkonventionen några artikel i praktiken
Förskola
Vi på Ametisten arbetar med artiklar från Barnkonventionen.

Innehåll

 

Alla barns rätt.

Vi arbetar med handdockor som barnen träffar i olika situationer och samtalar om flera av Barnkonventionens olika artiklar. Artiklarna eller reglerna är olika rättigheter som ALLA barn har och dessa gäller i nästan hela världen:

 • att känna sig trygg
 • att få hjälp när man behöver det (t ex gå till doktorn, tandläkare)
 • att barn har rätt att lära sig de saker de finner intressanta
 • att ingen får göra barn illa
 • att barn har rätt att leka
 • att barn har rätt att vila om de är trötta..
 •  
 • .

 

 1. Mål

- Göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

- Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende.

- Vi vill ge barnen en förståelse för sig själv, gruppen och sin omvärld.

 

Metod

- Vi kommer att utgå ifrån "kompisböckerna" dessa är kopplade till artiklarna i barnkonventionen. 

 

- Vi samtalar och reflekterar kring situationer som uppstår i vardagen samt tankar som väcks i arbetet med Barnkonventionen.

- Vi kommer att leka lekar som speglar den artikel, vi arbetar med för tillfället. 

Vi träffar olika handdockor som tar upp barns rättigheter. Till exempel ett Hjälptroll som heter Tjosanhejsan som förmedlar mycket om Barnkonventionen.

- Vi sjunger sånger om, att vara olika är helt okej. 

 

 

Här är några exempel på artiklar vi arbetar med och hur vi arbetar.

 

Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Vi samtalar kring detta och läser böcker som handlar om allas lika värde.

Vi sjunger sånger som handlar om att vi alla är olika och vi kan olika saker. Vi hjälper varandra och samarbetar i olika situationer. Vi ger och tar i lek och aktivitet.

Artikel  31: Du har rätt till fritid, lek och vila. Du har rätt att delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter

Samtala kring de olika moment under vardag som barnen får bestämma över de saker de vill göra, blir man trött har man rätt att vila. Vi leker gemensamma lekar och har skapande aktiviteter.

 

Artiklar 28-29: Du har rätt till utbildning. Du ska få gå i skolan och den ska vara gratis.  I skolan ska du få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Du sa också lära dig att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna, dina föräldrar, din egen och andras kultur samt naturen

Rätt till kunskap, att lära sig det man anser är intressant, att säga vad man tycker.

 • Vi samtalar kring de olika funderingar som gruppen har.
 • Vi läser böcker koppla till barnkonventionen.
 • Vi dramatiserar med handdockor. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18