👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och förbränning

Skapad 2021-09-20 13:39 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9

Innehåll

Kunskapsmål

HÄR FÅR DU LÄRA DIG

• beskriva hur nya former av kol kan påverka våra levnadsvillkor

• resonera om konsekvenserna av fossila bränslen för miljö och samhälle

• beskriva hur råolja separeras till produkter som används i vardagen och samhället

•ge exempel på energiomvandlingar i processerna fotosyntes och förbränning

• formulera kolatomens kretslopp i ord och bild

• fundera över hur kunskaper i kemi kan användas för att hitta ersättningsprodukter för råolja

• hur du ska agera för att minska skadorna vid en brand

 

10.1 Det finns många former av kol Här går vi igenom de många olika formerna av grundämnet kol – både de klassiska och de nya spännande som upptäckts under de senaste 30 åren. Vi börjar med diamant och grafit. Därefter kommer amorft kol som exemplifieras med träkol och aktivt kol. Slutligen beskrivs struktur, egenskaper och potentiella användningsområden för fotbollsmolekyler, nanorör och grafen.

10.2 De fossila bränslena börjar ta slut I avsnittet behandlas de fossila bränslena. Vi beskriver hur de har bildats och påpekar att vår förbrukningstakt gör att de snart börjar ta slut. Vi presenterar stenkol, torv, naturgas och råolja, med tonvikt på den sistnämnda. Fraktionerad destillation och användningen av de olika fraktionerna gås igenom. I grundboken tar vi även upp krackning som en metod att få ut mer bensin från råoljan. Slutligen påpekar vi att oljefraktionerna inte bara används som bränsle utan även som råvara till andra produkter, och att vi därför måste hitta ersättningar till dessa innan oljan tar slut.

10.3 Kolets kretslopp Avsnittet börjar med den uppbyggande fotosyntesen. Den kopplas sedan till den nedbrytande förbränningen i eld och i våra celler, cellandningen. Processerna sammanfattas med kolets kretslopp där även de fossila bränslena kommer in.

10.4 Förbränning påverkar miljön Här behandlas de negativa effekterna på vår miljö när vi utvinner energi genom förbränning av främst fossila bränslen. Växthuseffekten förklaras och fördelarna med biobränslen beskrivs. Dessutom nämns några energikällor som inte bygger på förbränning – som vattenkraft, vindkraft och solenergi. Spektrum Kemi Lärarhandledning © Författaren och Liber AB Kopiering tillåten! 728 10. KOL OCH FÖRBRÄNNING

10.5 Eld behöver bränsle, syre och värme Kapitlet avslutas med en genomgång av begrepp som antändningstemperatur och flampunkt. Brandtriangeln presenteras varefter eldsläckning gås igenom stegvis. Vi lär också ut minnesregeln ”Rädda, larma, släcka”. I grundboken förklaras även hur syretillgång och finfördelning av bränslet påverkar hastigheten på förbränningen, samt att explosioner är hastiga förbränningar med kraftig gasutveckling