👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2021-09-20 14:02 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 – 6 Historia
Stormaktstiden

Innehåll

Stormaktstiden ht -21 åk 6

 

Vad?

·       Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

·       Den svenska statens framväxt och organisation.

·       Det svenska Östersjöriket. Orsaker till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

·       Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

·       Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur?

·       Genomgångar

·       Läsa faktatexter

·       Film

·       Övningar i par och grupp med hjälp av olika samarbetsstrukturer

Varför?

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar

·       kunskaper om historiska sammanhang, sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden

·       historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt

·       att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

·       en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer

·       stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser

 

 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

·       reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

·       använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kunskapskrav

Eleven kan/har …

 

 

 

 

kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter, under olika tidsperioder, som är

 

 

 

 

 

grundläggande

 

 

 

 

 

goda

 

 

 

 

 

mycket goda

 

 

 

 

föra resonemang om orsaker till samhällsförändringar som är

 

föra resonemang om konsekvenser av samhällsförändringar

som är

 

 

 

 

enkla och till viss del underbyggda

 

 

 

 

utvecklade och relativt väl underbyggda

 

 

 

 

välutvecklade och väl underbyggda

 

 

föra resonemang om orsaker till människors levnadsvillkor och handlingar

som är

 

föra resonemang om konsekvenser av människors levnadsvillkor och handlingar

som är

 

 

 

 

 

 

 

enkla och till viss del underbyggda

 

 

 

 

 

 

 

utvecklade och relativt väl underbyggda

 

 

 

 

 

 

 

välutvecklade och väl underbyggda

 

tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang, om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder, som är

 

 

 

enkla

 

 

 

utvecklade

 

 

 

välutvecklade och nyanserade

 

När?

38-41