👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Linden, läsåret 2021/2022

Skapad 2021-09-20 14:13 i Snickarbacken Lunds för- och grundskolor
Förskola
Pedagogisk planering Linden, läsåret 2021/2022

Innehåll

 

Pedagogisk planering Linden, läsåret 2021/2022

 

 

 

Vad vill vi fokusera på under detta läsår?

 

Vi kommer fokusera på våra grönflagg-mål ”Vi planterar”, ”Livet i och med vatten” samt ”Hälsa och välbefinnande”. Vi vill inom dessa mål att barnen ska utveckla ett intresse för hållbar utveckling och lära sig om natur i sin närmiljö, på sin nivå. Vi vill att barnen ska lära sig att se hur de själva, kompisarna och naturen hänger ihop. Vi kommer även fokusera på rörelse och att barnen utvecklar sin motorik och sitt intresse för detta.  

 

 

 

Vi kommer att använda oss av förskolans gård och närmiljön genom att ta promenader och utforska närområdet. Genom detta vill vi på ett naturligt sätt få in motorik och lusten att utforska med alla sina sinnen. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom begreppsanvändning och upplevelser. Vi kommer även arbeta med språket genom böcker, sagor och sång.
 

 

Vi arbetar för:

 

·       Att barnen får utveckla sitt sociala samspel ”Tillsammans”

 

·       Att barnen får utveckla sin empati ”Lyssna” ”Vänta”

 

·       Att barnen får utveckla sin kommunikativa förmåga ”Titta” ”Lyssna” ”Varför?”

 

·       Att barnen får utveckla sin självständighet ”Jag kan” ”Jag vågar” ”Jag vill”

 

     Leken ”Leka” ”Låtsats”

 

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet?
Promenader och utforskande

 

Skapande

 

Lek

 

Rörelse

 

Sång och sagor

 

Inflytande 

 

Att leka och göra saker tillsammans

 


Vad är det vi vill undersöka och varför?  
Utforska naturen på förskolan och närmiljön

 

Att ta hand om sig själv, kompisar och naturen

 

Odling, kretslopp

 

Hållbar utveckling på barnens nivå

 

 

 

Vi vill undersöka detta för att kunna skapa ett intresse för hållbar utveckling och utveckla barnens förmåga att upptäcka och utforska. Vi vill följa barnens intressen och låta det bestämma vilka vägar temat ska ta, vilket ger dem inflytande över sin förskolevistelse.

 

 

 


Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?
Vi vill att barnen ska känna sig trygga i naturen och att de ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att själv visa tecken på att vilja vara med att utforska och upptäcka vad som sker i naturen.

 

 

 

Vi vill arbeta med värdegrunden genom att ge barnen möjlighet att se sig själv, andra människor samt naturen och att kunna lära sig att ta hand om alla. Vi vill att de ska utveckla sin förmåga till socialt samspel och samarbete.

 

Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor. Vi arbetar med TAKK för att stärka barnens kommunikativa förmåga.

  

Vilka läroplansmål är i fokus?
Vilka målkriterier har vi - förväntade effekter på barns förändrade kunnande?
2.1 Normer och värden

 

 

 

”ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället” (lpfö 18 s. 12)

 

 

 

·       Att barnen ska lära sig ta hand om sig själva, kompisar och naturen

 

·       Samspel.

 

·       Få en förståelse för hållbar utveckling på sin nivå

 

·       Rörelse

 

 

 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

 

 

 

”förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” (lpfö 18, s. 14)

 

 

 

·       Odling

 

·       Årstider

 

·       Vad vi hittar på gården, i parken.

 

·       Knoppisar

 

·       Ta till vara och utveckla det barnen intresserar sig för

 

 

 

2.3 Barns delaktighet och inflytande

 

”förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” (lpfö 18  s. 16)

 

 

 

·       Städa

 

·       Sopsortera

 

·       Lära sig att man är rädd om naturen

 

 

 


Vad har vi pedagoger för arbetssätt, organisation och struktur för att lärande ska ske?
Medforskande 
Dela upp oss i mindre grupper
Lustfyllt lärande i den vardagliga verksamheten, att temat är med under hela dagen
Benämna begrepp
Läsa böcker och sagor
Sånger och instrument
Berömma och uppmuntra
Lyssna och samtala barn-barn, vuxen-barn

 

Följa barnens intressen och låta dem styra temat, lärmiljön m.m.

 

Dokumentera och reflektera, utvärdera tillsammans med barnen

 

Se till så att personalen får planering varje vecka för att kunna utvärdera och planera.

 

Ta hjälp av naturskolan och relevant litteratur
 

 

 

 

Hur reflekterar och utvärderar vi detta tillsammans med barnen och i arbetslaget?

 

 

 

Vi sätter ord på barns lärande. Vi använder oss av dokumentationsvägg, det vill säga bilder och eventuellt text som sätts upp på avdelningen. Vi pratar med barnen under dagen om vad vi har gjort. Pratar och reflekterar tillsammans med barnen, både spontant och med projektorn. Arbetslaget reflekterar under sin planeringstid.

 

 

 

Vi utvärderar planeringen i sin helhet i slutet av läsåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca och Jeannette

 

HT 2021