👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den viktiga leken på Paletten avdelning Blå

Skapad 2021-09-20 14:55 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Leken
Förskola
I den viktiga leken utvecklar barnen, genom samspel med varandra och med stöd av pedagoger, empati, social och verbal kompetens, motorik, fantasi och kreativitet.

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp med barn i åldern 1-3 år. 

Mål

Förskolan ska erbjuda en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Syfte 

Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar, både styrda och fria, inomhus och utomhus utifrån sina intressen, förutsättningar och förmågor.

Genomförande 

Vi förbereder en miljö med material som uppmuntrar till lek både inomhus och utomhus på förskolans gård. Vi pedagoger finns alltid närvarande för att stödja barnen i deras samspel, kommunikation och utveckling av leken. Vi utgår från det barnen visar intresse för och ser till att det finns tid och material som är anpassat utifrån deras behov.

Dokumentation    

Vi dokumenterar i Unikum med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering

Vi utvärderar i arbetslaget under vår reflektionstid och på planeringsdagar.

Ansvar

Samtliga pedagoger har ansvaret. 

 

Koppla läroplansmål nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18