👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, barnkonventionen för Ekan

Skapad 2021-09-20 15:06 i Viken Storfors
Förskola
Vi startar med en delvis ny barngrupp och kommer därför att lägga fokus på trygga barn och nya kamratskaper.

Innehåll

Vi kommer att börja med att försöka hjälpa barnen att hitta nya kompisar och se till att de känner sig som en del av gruppen. Det gör vi genom att vara aktiva med barnen och lyssnar och guidar dem i leken. Genom att dela upp barnen i de olika åldersgrupperna tänker vi också långsiktigt genom att de som tillsammans ska börja förskoleklass är en egen grupp.

De yngre barnen får träna på turtagning och att ta ansvar för sig själva på ett annat sätt i denna större barngrupp än de är vana vid. De äldre barnen får visa och hjälpa de yngre och vi vuxna är med och stöttar.

Över avdelningarna jobbar vi med Bornholms modellen i de olika åldersgrupperna där språk och språkutveckling ligger i fokus. Där ingår också olika namnlekar som vi kommer att börja med för att lära känna varandra. 
Vi kommer också att introducera barnkonventionen för barnen på olika sätt för de olika åldrarna med material vi har hittat på nätet. 

Torsdagar kommer att vara vår skogsdag. Vi kommer bland annat att prova att jobba med barnkonventionen i skogen. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18