👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplan Bockarna Bruse

Skapad 2021-09-20 15:56 i Tofta förskola Sjöbo
Förskola
Höstens projekt i orange grupp är Bockarna Bruse.

Innehåll

Projektplan Bockarna Bruse.

 

Övergripande projekt: Mitt Sjöbo.Relationer, kommunikation och möten. Barns dialog och relation med platser. 

 

1 - Riktning, utifrån och med barnens lärande i fokus

 

Normer och värden

Syfte (hämtas ur läroplanen)

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang (Syftestext Normer och värden)

 

Mål (hämtas ur läroplanen)

 

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

 

  • Barnen kan uttrycka vad de vill göra, t.ex välja en aktivitet. Nuläge

Barnen upptäcker varandra och att de har olika viljor. 
Omsorg, utveckling och lärande

Syfte (hämtas ur läroplanen)

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och
sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för
utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov,
erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas
tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

Mål (hämtas ur läroplanen)

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,

  • fantasi och föreställningsförmåga,

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Målkriterier

Vilka tecken på lärande vill vi se hos barnen?

 

  • Barnen är delaktiga i och reflekterar kring aktiviteter. 

  • Barnen vill vara med och dramatisera Bockarna Bruse. 

  • Barnen kan samsas om saker, hjälpa varandra.

  • Barnen kan hjälpa till med att plocka fram och plocka undan. 

 

Nuläge

Barnen börjar visa intresse för och leka med varandra. 

De vill gärna hjälpa till med vardagliga sysslor. 2 - Barnens nyfikenhet och intresse

Nyfikenhet och intresse

Vad visar barnen nyfikenhet och intresse för? Hur visar det sig? Vilka barn visar intresset? 

 

Upptäcka kompisar

Sång och musik

Rörelse

Bilar

Böcker

Djur

Skapa och konstruera 

Utelek och promenader 

 

3 - Undervisning

Planering av genomförande

Hur lägger vi upp vår undervisning? Vilka metoder väljer vi? 

Titta på riktlinjer i läroplanen

 

Boken Bockarna Bruse.

 

Använda figurerna i andra lärandesituationer på förskolan.

 

Bildstöd, TAKK tecken, vi benämner våra namn och vad vi gör med både ord, bild och tecken. 

 

Använda samma rutiner varje dag.

 

Ta tillvara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt tillit till sin egen förmåga.

 

Utveckla barnens miljö så att de har större utsträckning kan göra egna aktiva val. 

 

Värdegrundsarbete.

 

Sånger och rörelseaktiviteter. 

 

Utevistelse