👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, syror & baser

Skapad 2021-09-20 16:46 i Spängerskolan Kristianstad
Syror och baser.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple, smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen och äpplet. Och när du tvättar dig med en tvål, känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen. Syror finns som kolsyra, mjölksyra i filmjölk och citronsyra. Motsatsen är baser. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin. Detta ska vi lära oss mer om! Vi kommer också att lära oss mer om hur vatten fungerar som lösningsmedel. Varför löser sig inte vatten med vissa ämnen?

Innehåll

Vad ska du lära dig mera om?

 1. Vad består vatten av? Hur bildas vatten? Hur ser vattenmolekylen ut?
 2. Hur går vattnets kretslopp? 
 3. Vilka egenskaper har vatten? Varför löser sig många ämnen i vatten? Varför löser sig vissa ämnen inte i vatten?
 4. Vad innebär regeln: lika löser lika? Vad innebär ytspänning?
 5. Hur kan man påverka ett ämnes lösningsförmåga i vatten? När blir en lösning mättad?
 6. Vad kännetecknar en sur och en basisk lösning? Vad är det för skillnad?
 7. Vad är en indikator
 8. Hur kan syror och baser bildas? Var kan de finnas? Var kan de användas till?
 9. Vad är ett salt egentligen kemiskt sett? Hur bildas salter? Neutralisation? Användningsområden?
 10. Vad innebär försurning? Vad händer då? Varför försuras våra hav och sjöar?
 11. Vad betyder övergödning? Hur påverkar det vårt vatten?
 12. Hur kan vi åtgärda försurning, övergödning och andra föroreningar? Hur når vi en hållbar utveckling?
 13. Hur renas vårt dricksvatten? Hur fungerar ett vattenreningsverk?

Arbetsgång

 • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar, diskussioner och filmer.
 • Vi kommer ha laborationer om vatten, livsmedel, syror & baser.
 • Området kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

 • Din förmåga att använda ord, begrepp och modeller för att beskriva arbetsområdet.
 • Hur väl du kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och samhälle.
 • Din kunskap om människans påverkan på miljön och hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling.
 • Dina kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier.
 • Hur väl du kan resonera om kemiska processer och samband.
 • Dina kunskaper kring planering, genomförande och utvärdering av laborationer.
 • Din förmåga att ta ansvar för ditt arbete och lärande genom att redovisa vad du har lärt dig under laborationerna samt på ett skriftligt prov.

Uppgifter

 • Kemi: Syror & baser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi - Syror och baser

Faktakunskaper och resonemang

Insats krävs.
E
C
A
Kunskaper och resonemang
Du har grundläggande kunskaper om syror och baser och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om syror och baser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om syror och baser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i olika sammanhang och förklarar enkla kemiska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i olika sammanhang och förklarar något svårare kemiska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i olika sammanhang och förklarar komplexa kemiska samband.
Energi och naturresurser
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Laborationer

Insats krävs.
E
C
A
Genomförande
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar på ett systematiskt och i huvudsak fungerande sätt.
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
Du genomför undersökningar utifrån givna planeringar på ett systematiskt samt ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation och slutsatser
Du dokumenterar och drar slutsatser av laborationer med enkla slutsatser med viss koppling till kemiska teorier.
Du dokumenterar och drar slutsatser av laborationer med utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska teorier.
Du dokumenterar och drar slutsatser av laborationer med välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska teorier.