👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen Direkt 4A Hösten 2021

Skapad 2021-09-20 18:11 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Generell LPP för matematik under läsåret 2015-2016 i årskurs 4
Grundskola 4 Matematik
Den här terminen kommer vi att arbeta med följande områden i matematik i åk 4.

Innehåll

Matematik undervisning i Åk 4 

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att räkna, använda matematiska begrepp, kommunicera matematik och att använda olika metoder för att lösa matematiska problem. 

Målet med undervisningen är att:

      Utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem

      Visa en strategi och struktur för matematisk problemlösning

      Göra matematiska formuleringar av frågeställningar och lösa matematiska problem samt redovisa vägen till svaret

      Använda olika metoder för att lösa matematiska problem som tex "Tanketavla" och "EPA".

Utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp

 • Känna till begreppen naturliga tal, rationella och obekanta tal
 • Använda enkla algebraiska uttryck och ekvationer samt ha metoder för enkel ekvationslösning
 • Känna till och skilja på cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock (ex. jämföra vinklar och hörn) 
 • Kunna konstruera geometriska objekt
 • Känna till skala och dess användning i vardagliga situationer
 • Kunna se och göra symmetri i vardagen, i konsten och i naturen

 Utveckla sin förmåga att välja lämpliga räknemetoder och tilltron till det egna tänkandet

 • Kunna göra enklare överslagsräkning
 • Ha en strategi för huvudräkning inom talområdet 0-100 inom alla fyra räknesätten
 • Välja och använda skriftliga räknemetoder metoder inom alla fyra räknesätten (ex. uppställningar) och miniräknare
 • Kunna räkna ut omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer

Utveckla förmågan att föra matematiska resonemang och se matematikens betydelse

 • Göra rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar och förklara varför det är rimligt 
 • Kunna jämföra, uppskatta och mäta längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter
 • Samtala om sannolikheten i olika situationer som spel utifrån observationer, experiment eller statistiskt material

Utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer

 • Ha kunskap om positionssystemet
 • Kunna använda matematik i vardagssituationer 
 • Kunna läsa av tabeller och diagram och göra egna undersökningar och redovisa resultatet med hjälp av tabeller och olika sorters diagram

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet.

Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen.

Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygsstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Matematiska begrepp
 • Samtal om matematik
 • Formulera matematiska frågeställning
 • Problemlösning och kluringar
 • Reflektera och diskutera
 • Tallinje
 • Positionssystemet
 • Klockan (analog och digital)
 • Termometern
 • Addition med uppställning
 • Subtraktion med uppställning
 • Multiplikation
 • Division
 • Sambandet mellan de fyra räknesätten
 • Huvudräkning och skriftliga räknemetoder
 • Rita och skriva för att förklara
 • Mäta, uppskatta och jämföra
 • Geometriska objekt
 • Mönster
 • Symmetri
 • Tabeller och diagram
 • Spel
 • Digitalverktyg som datorer, Ipad

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt
 • Utforska och analyser
 • Samtala, lyssna, undersöka och reflektera
 • Kommunicera
 • Digitala verktyg
 • Ämnesövergripande
 • Utgå från elevernas frågor
 • Repetera och träna med boken" Matte Borgen Direkt"

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lösa matematiska problem
 • Använda matematiska begrepp
 • Använda och välja matematiska metoder
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen (muntligt, praktiskt och skriftligt).

 

Kursplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6