👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omvårdnad 1

Skapad 2021-09-21 08:33 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasieskola Omvårdnad
Välkommen till kursen omvårdad 1, 100 p. I denna kurs får du både teoretiska och praktiska kunskaper om hur man tar hand om personer som behöver stöd och hjälp, vilka sjukdomar som kan drabba oss men också om vilka lagar som styr hälso- och sjukvården samt hur vården såg ut förr. I denna kurs ingår APL- arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

 • Ord och begrepp
 • Yrkesrollen undersköterska
 • Historiska utvecklingen 
 • Personnära omvårdnad -  teori-metodrum-APL
 • Hygien
 • Vanliga sjukdomar
 • Lagar
 • Läkemedelshantering- delegering
 • Kommunikation- etik
 • Vård i livets slut
 • Arbetsmiljö

 

Kursplaneringen kommer att uppdateras och redigeras under tiden.

 

Vi kommer i vissa delar samverka med kursen Social Omsorg 1

 

 

Uppgifter

 • Lektion yrkesrollen

 • Yrkesrollen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ergonomiska verktyg, deras funktion och underhåll.
  Omvår  0-0
 • Basala hygienrutiner vid vård- och omsorgsarbete.
  Omvår  0-0
 • Vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi.
  Omvår  0-0
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt och sinnesstimulering.
  Omvår  0-0
 • Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.
  Omvår  0-0
 • Observation, värdering och prioritering utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av gjorda observationer och insatser.
  Omvår  0-0
 • Centrala begrepp inom omvårdnad.
  Omvår  0-0
 • Arbete utifrån biståndsbedömning eller vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar.
  Omvår  0-0
 • Personlig vård, däribland personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination, inkontinens och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
  Omvår  0-0
 • Hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och Lex Maria samt andra relevanta lagar inom området.
  Omvår  0-0
 • Etiska frågeställningar och etiskt förhållningssätt i vård- och omsorgsarbetet.
  Omvår  0-0
 • Omvårdnad vid livets slutskede, smärtlindring och omhändertagande efter döden.
  Omvår  0-0
 • Arbetsställningar och förflyttningar.
  Omvår  0-0
 • Datoranvändning och säker informationshantering kopplade till specifika it-tillämpningar i vård- och omsorgsarbete.
  Omvår  0-0
 • Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet.
  Omvår  0-0
 • Arbetsuppgifter som kräver delegering.
  Omvår  0-0
 • Nutritionslära och stimulerad matsituation.
  Omvår  0-0
 • Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.
  Omvår  0-0
 • Omvårdnad vid de vanligaste sjukdomstillstånden med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet.
  Omvår  0-0
 • Medicintekniska och andra hjälpmedel.
  Omvår  0-0
 • Sekretess i vård- och omsorgsarbete.
  Omvår  0-0
 • Kunskapskrav
 • I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet medicinsk utrustning och andra tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Omvår  E 0
 • I arbetet hanterar eleven med viss säkerhet medicinsk utrustning och andra tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Omvår  C 0
 • I arbetet hanterar eleven med säkerhet medicinsk utrustning och andra tekniska hjälpmedel samt använder informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation utifrån ett etiskt förhållningssätt.
  Omvår  A 0
 • Eleven redogör översiktligt för vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom samt redogör för innebörden av centrala begrepp inom omvårdnad.
  Omvår  E 0
 • Eleven redogör utförligt för vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom samt redogör för innebörden av centrala begrepp inom omvårdnad.
  Omvår  C 0
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom samt redogör för innebörden av centrala begrepp inom omvårdnad.
  Omvår  A 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Omvår  E 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Omvår  C 0
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Omvår  A 0
 • Eleven beskriver översiktligt vård och omsorg i livets slutskede samt ett värdigt omhändertagande efter döden.
  Omvår  E 0
 • Eleven beskriver utförligt vård och omsorg i livets slutskede samt ett värdigt omhändertagande efter döden.
  Omvår  C 0
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård och omsorg i livets slutskede samt ett värdigt omhändertagande efter döden.
  Omvår  A 0
 • Eleven redogör översiktligt för den historiska utvecklingen inom vård- och omsorgsområdet. Eleven redogör även för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
  Omvår  E 0
 • Eleven redogör utförligt för den historiska utvecklingen inom vård- och omsorgsområdet. Eleven redogör även för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
  Omvår  C 0
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för den historiska utvecklingen inom vård- och omsorgsområdet. Eleven redogör även för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet.
  Omvår  A 0
 • Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven den enskilda människans behov och förutsättningar på ett tillfredsställande sätt.
  Omvår  E 0
 • Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven den enskilda människans behov och förutsättningar på ett tillfredsställande sätt.
  Omvår  C 0
 • Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven den enskilda människans behov och förutsättningar på ett gott sätt.
  Omvår  A 0
 • Eleven utför, i samråd med handledare, omvårdnad vid vanliga sjukdomar. I arbetet uppmärksammar, rapporterar och dokumenterar eleven, i samråd med handledare, symtom och förändringar i människors tillstånd. Arbetet utförs på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt med ett tillfredsställande resultat. Eleven visar förmåga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning med tillfredsställande resultat.
  Omvår  E 0
 • Eleven utför, efter samråd med handledare, omvårdnad vid vanliga sjukdomar. I arbetet uppmärksammar, rapporterar och dokumenterar eleven, efter samråd med handledare, symtom och förändringar i människors tillstånd. Arbetet utförs på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt med ett tillfredsställande resultat. Eleven visar förmåga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning med tillfredsställande resultat.
  Omvår  C 0
 • Eleven utför, efter samråd med handledare, omvårdnad vid vanliga sjukdomar. I arbetet uppmärksammar, rapporterar och dokumenterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors tillstånd. Arbetet utförs på ett etiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt med ett gott resultat. Eleven visar förmåga att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning med gott resultat.
  Omvår  A 0