👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2021-09-21 09:38 i Miklagårds förskola Östersund
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Syfte:

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla ett rikt språk och en förmåga att kommunicera och lyssna på andra på ett åldersadekvat sätt.

Mål:

Se mål från läroplanen.

Genomförande:

• Vi använder TAKK för att förstärka språket (TAKK=tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

• Vi ser till att vara språkligt aktiva pedagoger i alla situationer.

• Vi läser böcker och samtalar kring innehållet.

• Vi låter barnen återberätta aktiviteter och vardagliga saker som händer i verksamheten eller i hemmet.

• Vi erbjuder lärorika lärmiljöer på förskolan.

• Vi erbjuder dagligen sång, ramsor och lek med språket.

• Vi erbjuder ordbilder av av sitt eget och andras namn på olika platser på förskolan. Vi synliggör även andra ordbilder i lärmiljöerna.

• Vi har planerade språksamlingar på förskolan.

• Vi introducerar bokstäver och skriftspråk.

Utvärdering:

Efter varje block analyserar vi arbetet. Vad har gått bra och varför? Vad har gått mindre bra och varför?

Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet? Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

Utifrån reflektion och analys gör vi kontinuerliga åtgärder som förbättrar verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18