👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnorna 1. Johannes förskolor Nytt pedagogiskt år 2021-2022

Skapad 2021-09-22 16:41 i 093131 Förskolan Trädet Stockholm Norrmalm
Förskola
Under det kommande pedagogiska året på Johannes Förskolor fortsätter vi arbeta med vårt gemensamma tema: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen. Terminen startas nu upp med workshops för både barn och pedagoger med kopplingar till vårt tema. I arbetet med dessa letar vi inspiration och ledtrådar kring vad barnen tycker är intressant. Utifrån detta gör vi sedan ett projektval som är kopplat till barnens intresse.

Innehåll

Gemensamt tema Johannes förskolor: 

Vårt gemensamma tema för Johannes förskolor är; att skapa hållbara relationer till varandra, värden och världen.

Gemensam frågeställning Johannes förskolor:

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen:

Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?

Hur skapar vi de förutsättningar som behövs för barnen?

Gemensamt syfte kring temat Johannes förskolor:

Vi vill fortsätta fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till världen.

Vi använder parkerna och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena.

Genom våra kroppar och sinnen vill vi skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld.

Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar framtid.

Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan studier av olika ämnen och estetiska gestaltningar. 

Planering av workshop:

När vi planerar upp workshops för Stjärnorna gör vi det utifrån den inspiration vi fick under vår egen workshop kring rörelse, berättande och problemlösning. Genom rörelse vill vi att barnen skapar hållbara relationer till sig själva, till varandra och till sin omvärld. I arbetslaget planerar vi upp hur vi ska gå tillväga. Det innebär att vi inomhus delar upp barngruppen i tre mindre grupper där de får utforska spegling av varandras rörelser, att både leda och ledas. Utforska dans till olika typer av musikgenre, dansstilar och olika tillägg av material. I ateljén får de utforska linjens rörelse över olika material, även här prova på att leda och ledas. Vi observerar och dokumenterar våra workshops och ser vad som inspirerar barnen och vilka tankar som väcks hos dem. Kan vi finna berättelser genom rörelserna? Efter våra aktiviteter planerar vi att reflektera tillsammans och visa dem vår dokumentation för att på så sätt fånga upp deras egna tankar kring aktiviteterna och sitt eget lärande. Vad har intresserat och inspirerat dem? Under våra Kulturdagar när vi rör oss i staden och skogen genomför vi aktiviteterna igen för att få nya perspektiv. Vi arbetar då både i helgrupp och i mindre grupper. Väcks nya tankar när vi genom rörelse befinner oss i andra miljöer?

 

Användning av våra olika basutrymmen:

Vi har valt att koncentrera våra workshops till tre utrymmen inne på vår hemvist; ljusrummet, upptäckten och ateljén. Vi nyttjar också vår gård och vår närmiljö i vårt utforskande. Skogen, staden och parkerna blir vårt förlängda rum för lärande och skapande aktiviteter. Genom rörelsen i vår närmiljö skapar vi hållbara relationer och värden till dem.

Koppla högst fyra läroplansmål till er planering

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18