👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisboken, Säga sitt

Skapad 2021-09-22 17:40 i Sandbacka fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

Skriv in de prioriterade målen här.

Skriv här: Våga säga sitt

Lägg sedan till de prioriterade målet/de prioriterade målen genom att klicka i "Läroplan" längst ner på sidan. 

Var är vi?

Nulägesbeskrivning: Vi behöver skaffa oss ett nuläge kopplat till våra prioriterade mål för att kunna urskilja en förändring. För att veta vart vi ska behöver vi veta hur det ser ut när vi startar. Var är vi nu? 

Skriv här: Vi upplever att barnen är på olika nivåer ang att uttrycka sina åsikter.

Vart ska vi?

Hur ser det ut i utbildningen när vi nått målen? 

Skriv här: Vi ser att barnens självständighet och förmåga att själva berätta vad de vill och hur de vill genomföra aktiviteter har stärkts.

Hur gör vi?

Planera undervisningen: Beskriv de aktiviteter som vi planerar att genomföra för att nå de prioriterade målen. Beskriv vårt arbetssätt och förhållningssätt. Ta tillvara på barnens intresse och utgår från deras behov. Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: 

Skriv här: Vi planerar att läsa boken "Säga sitt", använda arbetsmaterialet tillhörande boken, använda tipsen i "Tydliggörande pedagogik" för att barnen lättare ska kunna välja aktiviteter och på så vis påverka sin egen vistelse på förskolan. Vi kommer att dela in barnen i två grupper.
Som vetenskaplig grund använder vi boken Kompisboken "Säga sitt" som är skriven utifrån Barnkonventionen och boken "Tydliggörande pedagogik".

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation. 

Skriv här: Ordinarie pedagoger ska gemensamt ansvara för skapande av material och dokumentera. Ansvaret för genomförande av aktiviteter i grupperna beror på dag och tid.

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Reflektion i Unikum

Uppföljning

Hur blev det och varför?

Utifrån dokumentationer: Beskriv kortfattat resultatet. Vad ser vi?

Skriv här:

Vilket intresse och behov ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Vilka lärprocesser ser vi hos barnen? Vet vi det? Hur?

Skriv här:

Beskriv hur ansvaret över aktiviteter, grupper, material och dokumentation fungerade.

Skriv här:

Framåtsyftande undervisning: Vad planerar vi att gå vidare med? Varför? Hur?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

SKRIV INGET HÄR! - Kopiera texten nedan och klistra in i rutan för Analys i Unikum

Utvärdering

Resultat - Hur blev det och varför?

Sammanställ resultatet av uppföljningarna: Vad ser vi utifrån aktiviteter, barnens intresse, behov och läroprocesser?

Skriv här:

Analysera resultatet: 

Jämför resultatet med nuläget i planeringen. Har resultatet blivit bättre, sämre eller oförändrat? Varför?

Skriv här:

Har vi sett intresse hos barnen och utgått från deras behov?  Om ja- beskriv hur det ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Har vi sett några lärprocesser hos barnen? Om ja- beskriv hur de ser ut. Vad kan det bero på?  Om nej - Vad kan det bero på?

Skriv här:

Hur har vårt arbetssätt och förhållningssätt gett förutsättningar för lärande?

Skriv här:

Kan resultatet förklaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur?

Skriv här:

Utifrån analysen: Vilka lärdomar tar vi med oss?

Skriv här:

___________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18