👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3, läsår 21/22

Skapad 2021-09-23 21:29 i Brunnsparksskolan Helsingborg
En planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Svenska språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar, förstår hur andra känner och tänker. Svenska språket används i alla olika skolämnen. Det är betydelsefullt och berikande att förvärva ett rikt språk. (Ur Lgr 11)

Innehåll

Syfte:

Under läsåret kommer du att utveckla din läs- och skrivförmåga. Du kommer att få samtala kring elevnära frågor där du kan lyssna på andra och samtidigt ställa frågor och ge kommentarer kring ämnet som diskuteras.

 

Vad: 

Du ska kunna:

 • Läsa olika texter med flyt som handlar om saker du känner till. Läsa med inlevelse.
 • Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det viktigaste ur texten.
 • Diskutera tydliga budskap i texter och göra jämförelser med din egen erfarenhet.
 • Skriva berättelser med en tydlig inledning, ett händelseförlopp och en avslutning.
 • Stava vanliga ord som förekommer ofta i texter som har ett känt innehåll.
 • Använda stor och liten bokstav på rätt sätt och sätta ut punkter, frågetecken och utropstecken.
 • Söka information från en anvisad källa t. ex. bok och internet.
 • Skriva en enkel faktatext med viktig information med hjälp av nyckelord/stödord.
 • Skriva enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg.
 • Använda bilder för att göra dina texter tydligare.
 • Ge och ta emot och använda kamratrespons i dina texter och uppgifter som leder till förbättringar.
 • Samtala med andra om kända saker, ställa frågor, ge kommentarer och säga vad du tycker.
 • Presentera något och berätta om vardagliga saker så det är lätt att förstå för lyssnarna. 
 • Ge, ta emot och följa enkla muntliga och skriftliga instruktioner. 

Hur

 • Vi samtalar, diskuterar och reder ut svåra ord och "läser mellan raderna" i de texter vi möter. 
 • Vi skriver olika typer av texter, t ex berättande text, faktatext och bearbetar dem efter respons från lärare eller annan elev.
 • Vi tränar enkla stavningsregler.
 • Vi tränar på att använda olika skiljetecken i texter.
 • Vi presenterar och återberättar innehållet i de böcker vi läst.
 • Vi tränar på att ge, ta emot och använda kamratrespons.
 • Vi arbetar med bokcirklar och läsläxor där vi samtalar om lässtrategier. 
 • Vi arbetar med enskild läsning, parläsning och upprepad läsning. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga och kunskapsutveckling utifrån de punkter som står under "Lärande mål". Bedömningar och utvärderingar sker formativt tillsammans med dig under arbetets gång.

I matrisen nedan finns de kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Matriser

Sv SvA
Läsutveckling, årskurs 1-3. SVENSKA

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv SvA
Skrivutveckling i åk 1-3, SVENSKA

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.