👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokattens planering för läsårets temaarbete ht 2021 & vt 2022

Skapad 2021-09-23 23:20 i 034131 Förskolan Ängsstugan Stockholm Spånga-Tensta
Förskola
Planering av årets teamarbete riktat från stadsdelen, Spånga – Tensta. Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur och omgivning bli, utifrån ett jämställds perspektiv?

Innehåll

Frågeställning: ”Vad kan barns lekfulla möte med språk, litteratur och omgivning bli?”

Fokus: Utgångspunkt i ett av de globala målen, det femte ”jämställdhet” för hållbar utveckling.

Lokattens syfte: Att utmana stereotyper och normer.

Metod:

  • ·       Läsa böcker, flanosagor och berätta sagor med flera olika identifieringsmöjligheter och kritiskt
    ganska vår barnlitteratur. Läsa, diskutera och reflektera tillsammans med barnen.
  • ·       Konstruera utifrån sagor.

Lokattens Vision: 

Stereotyper

Barnen förstår att allt inte alltid behöver vara lika utan att saker och ting kan bli föränderliga, vidga barnens intressen.

Normer

Barnen förstår att det är ok att tänka om, att skapa nya idéer som utmanar normer, att skapa normmedvetenhet hos barnen – blir intressant/drivkraft.

Frågor till barnen:

-        - Är det viktigt att veta om karaktären är en pojke eller flicka när man läser könsneutrala böcker?

-        - Kan flickor och pojkar göra samma saker?

-       -  Kan du leka med vad och vem du vill på förskolan?

-       - Vem gör vad hemma? (Medvetenhet om olika roller)
     
Sammankopplar temaarbetet till observationer av språk - TRAS, infoga

Nyckelord:

- Normkritisk pedagogik handlar om att synliggöra vilka osynliga regler som styr oss, för att på detta sätt skapa utrymme i vårt varande och vetande. När vi får syn på vilka normer som med sin makt på olika sätt påverkar oss så uppstår möjligheten att välja och förändra både gällande vårt agerande och lärande.

- Normmedvetenhet är att ifrågasätta varför vi ser vissa beteenden mm som "normalt". Det handlar om att kritiskt granska vår uppfattning av det vi ser som normalt i stället för det vi ser som avvikande.

- Förskolans verksamhet ska stimulera barnen att vidga sina intressen och inte begränsas av stereotypa uppfattningar. Dans som rörelseaktivitet kan vara ett sätt att stimulera barnen att vidga sina intressen och inte begränsas av stereotypa uppfattningar.