👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JAG OCH KROPPEN, 21/22. Humlans avd.

Skapad 2021-09-24 15:26 i Trollflöjtens fsk Sandviken
Temaarbete Jag och Kroppen
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Planering 

Prioriterat läroplansmål 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Övriga mål

Vi jobbar även med Kunskapsnämndens mål och förebyggande områdena i Likabehandlingsplanen.

Var är vi?

De större barnen har grundläggande kunskaper som rör sig själv, men kunskapen behöver utvecklas för att barnen ska fortsätta utveckla sin identitet och bli trygga i den, Barngruppen har olika behov av stimulans när det gäller språk och kunskaper, intressen och erfarenheter.

Vi har fått många nya yngre barn med introduktionsperiod som vi ska lära känna under hösten och våren.


Idag är våra barn på förskolan uppdelade på två avdelningar.

På avd Myran är de yngsta barnen, 1-2 år. 

På avd Humlan är de äldre barnen, 2,5-5 år.

De barnen är i sin tur uppdelade i 2 grupper.                                                                                             

Grupp 1 är 4-5 åringar och Grupp 2 är 2,5-3 år.

Dessa grupper är i sin tur föränderliga utefter både ålder och utvecklingsnivå. Så de kan alltså förändras vartefter läsåret går.

På Humlan kommer vi att jobba med tema: Kroppen och Jaget i två grupper, vilket vi gjort tidigare fast på olika nivåer. 

På Myran kommer vi att jobba med tema: Kroppen och använda Babblarna som arbetsmetod. Vi har börjat med att sjunga, rörelselekar och dansa.

 

Vart ska vi?

Vårt önskade läge är att barnen genom rörelse ska utforska och få känsla av vad de kan göra med sina kroppar så att de får en god kroppsuppfattning som gör att barnen vågar använda sina kroppar och veta vart gränserna går, utveckla en sund självkänsla och självförtroende och därigenom utveckla sin identitet och känna trygghet i den.

Öppenhet och respekt för andra vill vi att barnen utvecklar genom att de säger stopp/nej och att frågar istället för att följa impulsen.

Lust att lära och kreativitet utvecklas genom att vi och barnen ställer frågor och att vi tillsammans söker svar. Vi visar och undersöker tillsammans utifrån barnens intresse.

Med de yngre barnen kommer fokus att ligga på att jobba med trygghet, rutiner, socialt samspel och lust att leka och lära. 

 

Hur gör vi?

Genom AKK är målet att ge barnen en tydlighet och ökad förståelse för vad som händer i förskolan under dagen genom bild och teckenstöd samt tydliga rutiner och god struktur.
Vi arbetar med det egna ledarskapet för att utveckla undervisningen.

Vi skapar medvetet rum/miljöer för lärande och tar vara på barnens frågor och upptäckter 

Genom rörelse tränar vi grovmotorik, barnen är med och gör hinderbanor för att träna balans och utveckla sina rörelser.
Vi använder dans för att lära oss koordinera kroppen och röra oss tillsammans.
Vi leker följa John där vi tränar självförtroende, öppenhet och respekt när barnen får leda och träna sig i att bli ledda.
Vi utmanar barnens lekar genom att presentera lekmaterial på nya sätt för att visa på nyfikenhet, delaktighet och kreativitet.
Genom olika skapande aktiviteter får barnen möjlighet att träna finmotorik, uttrycka sig själva och träna sin kreativitet.

Genom sång och ramsor får barnen förena motorik och språkträning.


Temasamlingar där vi tränar uppmärksamhet, turtagning, respekt, att våga säga något i grupp och att sitt still på sin plats.

Grupp 1 har delvis jobbat med Temat Jaget under föregående läsår så för dem kommer arbetet att fortgå. De har även jobbat med materialet Stegvis under hösten och våren 21/22. Det är ett material som handlar om känslor. Att kunna prata om sina känslor och kunna visa dem. Det är ett material för 3-5 åringar.

Grupp 2. Kroppen har alla barn jobbat med under föregående läsår och det arbetet kommer också att vidareutvecklas framåt. Vi har under den här terminen jobbat mycket med Våra 5 sinnen: Syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

 

Arbetet mot det prioriterade läroplansmålen dokumenteras med lärloggar, väggdokumentation samt i samtalsunderlag.

Hur går vi vidare?

Vi kommer att fortsätta jobba i två mindre grupper.

Vi kommer jobba med Kroppen och Jaget. Detta pga att vi sett ett bra lärande hos barnen i dessa ”ämnen”.

Vi anser också att just dessa två är viktiga för barnens självkänsla och självförtroende.

Vikten att repetera är viktig. Detta för att få barnen trygga i att de kan och det utmynnar i att de blir mer intresserade av att veta mer. Lika så att göra löpande kartläggningar.

Vår planering har flutit ihop med våra prioriterade läroplansmål utan att vi egentligen tänkt på det.

Uppgifter

 • Kunskapsnämndens mål:

 • Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18