👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt relationer

Skapad 2021-09-27 08:32 i Leklunden Örebro
Förskola
Relationer i förskolan. Vänskap, konflikthantering, känslor, kommunikation.

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

 

I förskolan är vi många personer som skapar relationer till varandra. Både barn och vuxna. Goda relationer anser vi är en förutsättning för att kunna känna trygghet och tillit i sitt livslånga lärande.

 

Vilka rättigheter har vi i våra relationer? Vad är viktigt i relationer? Finns det några grundpelare i goda relationer? Hur kommunicerar vi med varandra och vad gör det för våra relationer? Känslor kan styra hur våra relationer ser ut under dagen. Därför anser vi att det är av stor vikt vi samtalar om olika typer av känslor. Vad man känner just nu kan avgöra vad man är upplagd för i leken. Är man  trött vill  man kanske leka ifred för en stund. 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

* uppleva en vi-känsla.

 

* känna en glädje och gemenskap.

 

* känna att de får vara den de är och att alla visar hänsyn till varandra.

 

* få kunskap om våra olika känslor som styr vår sinnesstämning. 

 

* uppleva känslan att bli lyssnad på.

 

* känna att en kan säga ifrån när något inte känns bra.  

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

 

Vi kommer att leka gruppstärkande lekar och ha aktiviteter för att bl.a. skapa och stärka en vi-känsla.

Vi kommer att leka samarbetslekar som t.ex. hela havet stormar, där det går ut på att samarbeta så alla får plats i en rockring. Eller hur många får plats på stolarna? 

Vi kommer att leka olika lekar för att träna på turtagning, Vi spelar spel där man lär sig att vänta på sin tur och hålla sig till gemensamma regler.  

Vi kommer att få titta på olika bilder som speglar våra olika känslor: glad, arg, vänlig.

Vi kommer att använda olika slags musik att röra oss till.

Vi kommer att skapande aktiviteter ex. Måla olika känslor.

Vi kommer att använda oss av olika instrument och spela olika känslor starkt/svagt

Vi använder oss av sånger, litteratur, rim och ramsor och drama i vår dagliga verksamhet för att bl.a. lyfta vänskap, men också främja språkutvecklingen. Kommunikation är en viktig del i våra relationer. 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentation som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar och lärloggar på unikum. Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18