👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsplan Årsta 3 Förskolor förskolan Årstaliden avdelning Fjärilen 2021

Skapad 2021-09-27 12:19 i 141321 Förskolan Årstaliden Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

 

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 • Introduktionsplan (juni-september)
 • Utbildningsplan (oktober-december)
 • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

Introduktion i förskolan

Att börja på förskolan brukar ofta för ett litet barn vara roligt, spännande och lite omtumlande.
Många intressanta möten och tillitsfulla relationer skapas med andra barn och pedagoger i en ny miljö.
Introduktionen sker i dialog och samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare utifrån barnets behov, tidigare erfarenheter och förutsättningar.

 

Under introduktionsperioden kommer vi att arbeta utifrån följande mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga

Målkriterier: Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

 verbalt eller via kroppsspråk uttrycka sig om hur de känner/tänker/ vill i olika situationer
visar intresse för att utforska och samt visar att det vill ”göra själv”
intresse för att göra egna val till exempel genom att berätta med ord för oss vuxna eller genom att hämta själv, fråga eller genom att peka till exempel

Målet når vi genom att

Uppmuntra barn att utforska och att prova ”göra själv
Skapa en tydlig miljö så att barn har kännedom om förskolans material och aktiviteter och på så sett får ökad möjlighet att göra självständiga vara
Ta till vara på barns intresse till egna val

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Målkriterier: Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
* Att barn visar ett intresse för att delta i aktiviteten till exempel i en samling eller en högläsningsstund med tryckta böcker eller via Polyglutt (inläsningscentral med barnböcker)
* Gör egna val till exempel bok (tryckta böcker eller i Polyglutt) antingen via ord eller genom     kroppsspråk till exempel att hämta eller peka
* Uppmärksammar bilder/ texter såväl inomhus som utomhus samt eventuellt samtala bilder/   texter.
* Vill förmedla vad det tycker/ tänker om och eller ställer frågor kring innehållet


Målet når vi genom att:
Genom att böcker, bilder, texter finns på avdelningen samt placeras tillgängliga för barn.
* Att personal erbjuder barn digitala verktyg som IPAD och till exempel en  APP som Polyglutt     eller Bokcreator (skapa egna böcker)
* Erbjuda barn möjlighet att deltaga i högläsning med bilderböcker såväl tryckta som genom     Polyglutt
   

              Erbjuda samtal om innehållet (boksamtal) genom att ställa enkla frågor samt lyssnapå                på barns funderingar

-       Erbjuda samlingar med högläsning, sånger, återberättade av berättelser/ sagor med hjälp av bilder samt flanostöd samt rim/ ramsor samt samtal kring innehållet med barnen.
Att personal uppmärksammar kroppsspråks/ mimik (icke verbal kommunikation) som till exempel att barn pekar på en bild eller bok för att visa intresse
   Vi kommer att introducera utvalda takk tecken/ bildstöd som till exempel äta/ sova/ vila/ leka. Detta för att skapa fler möjligheter till kommunikation.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Målkriterier: Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
Sammanfattningsvis att barn visar ett intresse för att förmedla sina tankar, förståelse, funderingar kring vår omvärld och använder material, redskap och tekniker för att bygga, konstruera och skapa. Det kan till exempel vara att:

-        Visa ett intresse för att bygga torn och eventuellt funderar kring hur man kan bygga utan att det rasar

-       Visa ett intresse för limstift och eventuellt hur det kan användas för att sammanfoga material eller annat material för att sammanfoga

-       Visa intresse till exempel för att arbeta med lera samt vad man eventuellt kan skapa 

Målet når vi genom att:
Att erbjuda material som kan användas var för sig men även sammanfogas med hjälp av till exempel redskap och olika tekniker.
 Genom att introducera material som till exempel färg, lim, lera, play- doh, byggklossor och få en möjlighet att ”lära känna” materialet. Till flytande färg eller vattenfärg behövs ofta penslar eller svampredskap och till vattenfärg behövs vatten medan kritor samt pennor kan man rita med utan detta. Lim kan användas för att sätta ihop olika pappersbitar eller för att klistra ihop annat material som man vill sammanfoga men vad är ett limstift och hur används det?

 Genom att arbeta i hela gruppen men även gruppindelat för alla barns möjlighet till utforskande, funderingar och lärande.

   Erbjuda lekfigurer, lekdjur, lekbilar med mera för att berika barns konstruktionslek till exempel tåg till tågbana och figurer samt djur till när man konstruerar med klossar. 

 

  

 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Introduktionsplan för avdelningen Fjärilen på förskolan Årstaliden 

 • Välkomstinformation skickas ut via mail innan starten på förskolan.

 

 • Ungefär 1 veckan innan starten ringer vi på förskolan till vårdnadshavaren för ett kortare samtal om introduktionen samt ställer frågor om det finns något vi på förskolan behöver känna till som till exempel allergier. I detta samtal finns det möjlighet för er vårdnadshavare att ta upp eventuella funderingar om introduktionen.

 

 • I det utskick som ni fått via mail innan samtal skickas dokumentet Introduktion i förskolan med. Detta är enhetens, med fem förskolor, gemensamma introduktions struktur på ungefär 14 dagar och vårdnadshavare är med under det första sju dagarna.

 

 • Barn samt vårdnadshavare erbjuds i nuläget tider i två grupper.  Vi på avdelningen Fjärilen välkomnar in 6 nya familjer i gruppen.

Grupp 1 Förmiddag   kl. 9.00-11.00: 3 barn med vårdnadshavaren kommer att närvara

 Grupp 2 Eftermiddag kl. 13.30-15.30: 3 barn med vårdnadshavare kommer att närvara

 

Grupp 1 och grupp 2 kommer att rotera sina tider efter 4 dagar det vill säga båda grupperna kommer att erbjudas att vara på förskola förmiddag samt eftermiddag under introduktionen.

I det utskick som ni fått via mail innan samtal skickas dokumentet Introduktion i förskolan med.    Detta är enhetens, med fem förskolor, gemensamma introduktions struktur på ungefär 14 dagar och vårdnadshavare är med under det första sju dagarna.

I våra pedagogiska undervisningsmiljöer kommer barnen att möta:

Miljön är utformad så att alla rum kan användas till flera olika aktiviteter till exempel kan ett rum användas till att äta i vid lunch och mellanmål men kan övrig tid användas som en ateljé med skapande verksamhet.

Totalt finns det 3 rum på avdelningen exklusive hall och skötrum/ toalett.

      Leksaker/ material/ böcker kan placeras tillgängliga i barns höjd medan annat material placeras  högre upp så att vuxna kan var med när materialet används.

Vi förändrar och utvecklar miljön, byter ut lekmaterial på avdelningen efter projekt/tema och barns  intressen.

 •  För att säkerställa att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur vi   undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling arbetar vi på följande sätt:
  (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

 

https://unicef.se/barnkonventionen 

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18