👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsut/Dalens förskolor - introduktionsplan 2021

Skapad 2021-09-27 16:14 i 141161 Förskolan Ekgården Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt. 

Introduktionsplan för avdelningen Blomman på förskolan Ekgården i Blåsut/Dalens förskolor

Blåsut/Dalens förskolor arbetar mot nationella mål för förskolan där varje barn oavsett avdelning får en likvärdig utbildning. Enhetens utgångspunkt är att bedriva en likvärdig utbildning som är trygg, rolig och säker. Alla medarbetare har ett tydligt barnfokus genom att barnens intressen, tidigare erfarenheter, olika förmågor och barnens behov tas tillvara i förskolornas och avdelningarnas planeringar, genomförande och uppföljningar av undervisningen. Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

I och med den rådande pandemin i samhället och den osäkerheten om fortsatt pandemi hanterar vi innehållet i utbildningen utefter rådande läge.

Blåsut/Dalens förskoleområde ska bedriva en god pedagogisk utbildning som vilar på en demokratisk grund med hög kvalité. Medarbetare ska genom undervisning i vår utbildning utmana och stimulera barnen i dess utveckling med utgångspunkt från förskolans läroplan och övriga styrdokument. Undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik och barnen ska få den omsorg och närhet de behöver för sin utveckling och vi ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Genom en god samverkan med vårdnadshavare ska de känna sig trygga i att lämna sina barn hos oss när de studerar, förvärvsarbetar eller är föräldralediga med ett yngre barn. Alla medarbetare ska ha en öppen, lyhörd dialog och kommunikation med vårdnadshavarna om det enskilda barnet samt förskolans mål, innehåll och arbetssätt.

Introduktionsperioden kommer grunda sig i att bygga trygga relationer inom barngruppen samt mellan pedagoger och barn. Detta kommer att genomföras med fokus på att skapa tydliga rutinsituationer och smidiga övergångar. Vidare är det viktigt att lägga fokus på samarbetsövningar och gemensamma lekar för att ge barnen möjlighet att lära känna varandra och oss pedagoger. 

Den pedagogiska miljön kommer att utformas med barnens visade intresse som utgångspunkt. Samtidigt är vårt mål att låta barnen vara med i processer genom att ta del av deras tankar och lust till lek och lärande.

Den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra barnens lärprocesser, arbetslagens arbetssätt och de normer och värderingar som genomsyrar utbildningen. Dokumentationen ska användas som underlag i utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna och tillsammans med barnen samt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Under introduktionsperioden är vårt mål att lära känna barnen och därmed även observera varje barns enskilda samt barngruppens gemensamma behov för att sedan kunna utforma utbildningen utifrån ett salugent perspektiv. 

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.