👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3

Skapad 2021-09-28 12:56 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
I Svenska 3 fördjupar vi kunskaperna i svenskämnet med fokus på vetenskapligt skrivande, retorik, språkhistoria och litteraturteori.

Innehåll

Uppgifter

 • Argumenterande tal

 • Retorikanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E
 • Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
  Sve  A
 • Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
  Sve  E
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  E

Matriser

Sve
Retorik

E
C
A
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Formulera tes
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Retoriska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

Sve
Litteraturseminarium

E
C
A
Litterär analys
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
Litteraturvetenskapliga begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Muntlig framställning/diskussion
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter.

Sve
Språkhistoria - prov

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Språkhistoria
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.

Sve
PM litteratur

E
C
A
Aspekt 1
Innehåll och källhantering
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande:
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande:
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande:
Texten innehåller en enkel presentation av frågeställningen.
Presentationen av frågeställningen är tydlig och resonerande.
Presentationen av frågeställningen är väl uppbyggd.
Texten innehåller en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor.
Texten innehåller en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor.
Texten innehåller en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor som är valda med tydligt fokus på uppgiften.
Texten innehåller en relevant slutsats (ibland i form av en jämförelse). Slutsatsen motiveras delvis utifrån textreferaten.
Slutsatsen och dess motivering utgör ett utvecklat resonemang som är klart uttryckt och bygger på textreferaten.
Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat.
Texten utmärks delvis av objektiv saklighet.
Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet
Texten utmärks av objektiv saklighet.
Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Källhänvisningarna är välfungerande med t.ex. referatmarkeringar
Källhänvisningarna är smidigt infogade.
Aspekt 2
Disposition och sammanhang
Texten har en tydlig disposition med inledning och avslutning samt fungerande textbindning. Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.
Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är ändamålsenligt markerad.
Texten är väldisponerad genom väl fungerande inledning, avslutning och textbindning samt god balans mellan olika delar. Styckeindelningen är ändamålsenligt markerad.
Aspekt 3
Språk och stil
Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och bär upp elevens resonemang.
Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Aspekt 4
Litteratur
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.

Sve
PM Språkhistoria

E
C
A
Aspekt 1
Språkhistoria
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
Aspekt 2 PM
Sammanställa information och vetenskaplig texttyp.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Disposition och anpassning
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Källhantering
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.

Sve
Litteraturseminarium - dystopier

E
C
A
Litterär analys
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
Litteraturvetenskapliga begrepp
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Muntlig framställning/diskussion
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter.

Sve
NP Del B tal

F
E
D
C
B
A
Innehåll
Eleven formulerar en tes inom temat och tesen stöds av välgrundade argument.
Argumentationen är konsekvent och varierad.
Argumentationen är angelägen och övertygande med belysande exempel och motargument som bemöts på ett relevant sätt.
Disposition och sammanhang
Dispositionen är anpassad till syftet genom att inledning och avslutning samt tes och argument framgår. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget, dvs. ca 3 till ca 7 min.
Dispositionen är väl anpassad till syftet genom en lämplig och tydlig organisation av stoffet; inledning och avslutning fyller sina respektive funktioner.
Anförandets inledning och avslutning fyller väl sina respektive funktioner.
Språk och stil
Språket är anpassat till kommunikationssituationen, dvs. relativt ledigt men ändå tillräckligt formellt för ett anförande.
Språket är väl anpassat till kommunikationssituationen, dvs. klart och med fungerande stilfigurer.
Språket är verkningsfullt, t.ex. genom effektfullt användande av stilfigurer.
Framförande
Eleven etablerar viss åhörarkontakt.
Eleven använder passande kroppsspråk, röst och tempo.
Eleven har god åhörarkontakt och använder kroppsspråk, röst och tempo på ett skickligt sätt.
Helhetsbedömning
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan till viss del fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.
Anförandet är argumenterande och visar retoriska färdigheter. Det kan väl fylla syftet att övertyga åhörarna i en fråga inom temat.

Sve
NP Del A pm

Innehåll och källhantering

F
E
D
C
B
A
Textens innehåll är till viss del anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande:
Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande:
Textens innehåll är väl anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande:
Texten presenterar en frågeställning som motsvarar den som ges i uppgiften.
Texten innehåller en rimlig beskrivning. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet.
Beskrivningen har tydligt fokus på frågeställningen.
Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet.
Texten innehåller slutsatser/en jämförelse som delvis bygger på textreferaten.
Slutsatserna/jämförelsen presenteras i ett utvecklat resonemang som i huvudsak bygger på textreferaten.
Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger tydligt i huvudsak på textreferaten.
Texten utmärks delvis av objektiv saklighet.
Texten utmärks i huvudsak av objektiv saklighet.
Texten utmärks av objektiv saklighet.
Eleven tillämpar regler för citat- och referatteknik.
Citat- och referattekniken fungerar i huvudsak väl med t.ex. referatmarkörer.
Citat- och referattekniken är väl fungerande.

Disposition och sammanhang

F
E
D
C
B
A
Texten har en urskiljbar disposition och är sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande:
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande:
Texten är väldisponerad och sammanhängande. Detta kan uppnås genom följande:
Stoffet är på ett rimligt och urskiljbart sätt organiserat i inledning, huvudtext och avslutning.
Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte.
Texten har en lämplig organisation av stoffet utifrån uppgiftens syfte.
Texten är på ett rimligt sätt indelad i stycken.
Styckemarkeringen är korrekt.
Styckemarkeringen är korrekt.
Textbindningen är fungerande.
Textbindningen är väl fungerande.
Textbindningen är väl fungerande.
Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner.
Inledningen och avslutningen fyller sina respektive funktioner.
Det råder balans mellan olika delar.
Det råder balans mellan olika delar.

Språk och stil

F
E
D
C
B
A
Textens språk och stil är till viss del anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande:
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande:
Textens språk och stil är anpassade till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande:
Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och bär upp elevens resonemang.
Språket är välformulerat med precision i ordval och uttrycksformer.
Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Stilen är anpassad till den vetenskapliga texttypen.
Stilen är väl anpassad till den vetenskapliga texttypen.

Helhetsbedömning

F
E
D
C
B
A
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som till viss del kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den är ett pm om frågeställningen som väl kan fylla syftet att informera och intressera kurskamraterna.