👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social/Emotionell

Skapad 2021-09-28 15:17 i Segersta Förskola Fristående förskolor
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet, ansvarstagande och förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Innehåll

Under denna period av årshjulet kommer största fokuset ligga på det sociala samspelet för att få barnen att känna sig som en betydelsefull pusselbit i vår grupp. För att skapa trygghet för barnen kommer vi arbeta mycket med gruppdynamik, gemenskap och rätt och fel. Tillsammans vill vi få en "Vi-känsla" där alla känner sig sedda och lyssnade på. Våra dagliga rutiner kommer på ett naturligt sätt vävas in i verksamheten som gör att barnen känner sig trygga och medvetna om vad som händer på förskolan. 

- Vi kommer ha samlingar varje dag för att barnen ska lära sig namnen på varandra och personalen. På samlingen räknar vi alla barn, nämner dem vid deras namn och berättar sagor, sjunger sånger och ramsor. Hur dagen kommer se ut presenteras också under samlingen.

- De barn som inte sover i vagn eller på madrass efter lunch får tillsammans med en vuxen varva ned på olika sätt. Vanligast är att den vuxna läser fysiska böcker för barnen, att barnen får lyssna på ljudbok eller någon annan form av nedvarvning.

- Gruppen kommer ibland delas i mindre grupper för att främja alla barns utveckling och lärande. 

- En dag i veckan kommer vara vår utflyktsdag där vi tillsammans går på promenader, utflykter och upptäcker vårt närområde samt undervisar utomhus. 

- Vi varierar våra undervisningsmetoder och använder oss av digital dokumentation i form av bilder, filmer och bildspel som vi sedan delar med barnen. 

- Vi säkerställer att alla barn får samma möjlighet att använda allt material oavsett kön.

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18