👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans Årshjul Språk 2021

Skapad 2021-09-29 11:50 i Vitklövergatans förskola Ale
PLANERINGSMALL årshjul språk
Förskola
Årshjul språk 2021/2022

Innehåll

Planering för år :  2021/2022

 

Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå

Vi vill väcka barnens intresse för litteratur både via böcker och digitala medier.

 

Generativ fråga:

Hur upprätthåller vi intresset för sagor och berättelser för barnen?

 

Mål ur Lpfö-18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd.

Förmågan att använda och förstå begrepp, samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

 

Utvärderingskriterier:

Barnet återberättar delar av en saga som hen hört.

Barnet samtalar kring karaktärerna i sagan.

Barnet vill se sagan på polyglutt.

Barnet blir inspirerat till att "göra" en egen saga både med rekvisita och digitala hjälpmedel.

 

Kännetecken:

Barnen visar intresse när vi läser en saga eller en berättelse.

EX: Barnen kommer med en bok eller en sagolåda.

Barnen kan återberätta en saga eller berättelse med hjälp av bilder, rekvisita eller med boken.

 

Barnens förståelse:

Vi vill att barnen ska ges möjligheter till att reflektera kring de sagor och berättelserna som barnen får ta del av här på Förskolan. Ex: är det som sker i sagorna på riktigt? Hur blir sagan om man ändrar den? 

 

Förmågor:

Barnen ges möjligheter till att utveckla ett kritiskt tänkande kring de saker som de får höra.

 

Barnens intresse, initiativ och behov:

Barnen har visat intresse för böcker i olika svårighetsgrader, allt från pek-böcker till serietidningar till kapitelböcker. Här har Polyglutt varit till stor hjälp då barnen även kan lyssna till sagorna både på Svenska och annat språk. Rekvisitan till sagolådorna har bidragit till att förstärka barnens intresse och tydliggjort texten (blivit mer konkret).

 

Pedagogernas förhållningssätt:

Vi delar in barnen i mindre grupper. När vi läser eller berättar en saga så behöver pedagogerna väcka barnens intresse genom att själva aktivt delta i aktiviteten. Detta gör vi genom att dramatisera, ifrågasätta, ändra sagan. Vi behöver läsa samma saga flera gånger och lyssna på den på barnens egna språk (polyglutt).

 

Hur vad och när dokumenterar vi

Blåklockan dokumenterar genom att skriva ner observationer och reflektioner kring vad barnen säger om böckerna de hör och pedagogernas tankar. Vi skriver ned det i gruppens lärlogg i unikum så snart som möjligt efter en läsgrupp.

 

Genomförande:

Blåklockans läsgrupper ska möta böcker som lockar, roar, väcker nyfikenhet och ger mersmak. Därför måste vi vara noga med vilka böcker som läses och att dessa läses för "rätt" barn. 

Vi som läser behöver kunna ställa öppna frågor om bilder och text och vi bör också kunna leka med innehållet i sagan. Skoja, sjunga eller fånga upp en idé från barnen om det dyker upp nån sådan. Viktigt med tid...

 

Uppföljning och analys av arbetets gång

211203 Med stöd kan de tillsammans återberätta en saga de hört nu. De samtalar inte med varandra om karaktärer i böcker men om vi vuxna frågar kan de svara. Barnen har ännu inte frågat efter samma saga på polyglutt som vi läst i bokform. En saga som vi läst med en av läsgrupperna finns som saga på polyglutt. De har inte frågat efter just den själva ännu men vi erbjöd den då. Vi vuxna kan behöva hjälpa barnen och peka ut böckerna de läst för det kan nog vara så att det blir för många böcker att välja mellan då vi tar fram polyglutt. De kan behöva stöd i att hitta de böcker de hört förut. Vi vuxna kan spara de böcker vi läst på polyglutt också. Då är det lättare att återgå till en bok och prata om den.

 

 

 

Utvärdering och Analys av resultat

(I utvärderingen ska vi kunna redogöra för hur vi har kunnat bidra till barnens lärande, alltså själva undervisningens förmåga till måluppfyllelse.)

BLÅKLOCKANS UTVÄRDERING:

 

 

Koppla till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Boken av Sandvik,M och Spurkland,M, (2015) Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan är litteratur vi diskuterat i vår språkgrupp.

Sandvik och Spurkland (2015, sid 93) menar att om man skall få en bra lässtund som är språkstimulerande bör man ha en läsplats och rekvisita, figurer och saker till sagoboken.

Sandvik och Spurkland (2015, sid 93) påtalar “ det bästa sättet att uppleva böcker är i smågrupper, då det blir lättare till samtal”.

Det är detta som ligger till grund för vårt val av metodik.

Tvåspråkighets forskaren Veli Tuomela anser att ”Om förskolepedagogerna koncentrerar sig hur de själva pratar räcker det långt". Därför är det viktigt att vi pedagoger har medvetenhet om hur vi själva uttrycker oss i samtal med barnen.