👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1b läsår 21/22

Skapad 2021-09-29 16:11 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Samhällskunskap
Planering för Samhällskunskap 1b för läsåret 21/22

Innehåll

Planering läsår 21/22

Centralt innehåll i kursen Samhällskunskap 1b

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys.
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.

V.33-38 Politiska ideologier och samhällsvetenskaplig analys

Vi arbetar med de politiska ideologierna och samhällsvetenskaplig analys.

Examinationsform: Gemensam examination med Svenska 1.

V.39-46 Statsskick

Vi lär oss om Sveriges och EU:s statsskick. Vi går igenom grunderna i statsskick och jämför olika statsskick med varandra.

Examinationsform: Statsskicksprov, v.46

V.46-51 Massmedia

Vi lär oss grunder kring massmedia och kommunikation. Vi diskuterar frågor som berör yttrandefrihet, förtal, kroppshets, opinionsbildning och sociala medier.

Examinationsform: Muntlig redovisning

V.2-9 Samhällets ekonomi

Vi lär oss om grunderna i samhällets ekonomi. Vi arbetar med samhällsekonomi, ekonomisk politik och ekonomiska kriser.

Examinationsform: Ekonomiprov, v.9

V.10-13 Privatekonomi

Vi lär oss om grunderna i den privata ekonomin. Vi arbetar med frågor som berör budget, skulder och konsumenträtt.

 

Examinationsform: Gruppredovisning

V.15-24 Konfliktanalysen

Vi lär oss om internationella relation och konflikter. Vi skriver en analys av någon väpnad konflikt i världen, och analyserar konflikten utifrån en samhällsvetenskaplig analysmodell.

 

Examinationsform: Skriftlig konfliktanalys