👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 39 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2021-09-30 06:47 i Björkbergs förskola Hudiksvall
Förskola
Vecka 39 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Line, Lena, Anette

Vecka:  39

Mål- och kunskapsområde:  Normer och värden 

Nyfikenhetsfråga:  Vill du leka med mig?    

 

Barnen gör: En stor del av barngruppen frånvarande. Alla var med i planerade aktiviteter, 1-5 år,  exempelvis organiserade lekar och musikstund med instrument. Alla barn deltar, men på olika sätt. I de arrangerade lekarna väljer vissa barn att betrakta för att delta vid ett senare tillfälle, i musikstunden var alla aktivt deltagande. 
Fortsatt lek i hemvrån, alla barn 1-5 år leker där. Dukar, lagar mat till varandra. Daris tog med sig Qsanet och mig till hemvrån och sa att han ville leka, och göra mellanmål till oss. Barnen delar naturligt in sig i grupper och leker i stationer, mycket bilar, dockor/riddare, klossar, pussel m.m. Flera av barnen leker att de är "monster" och jagar varandra. Flera barn har svårigheter att städa undan efter sig, samt att ta av och på sig kläder. Ett par av de yngsta barnen har börjat räkna högt med fingrarna. Flera av barnen testar att skriva sina namn, och ritar/skriver gärna. Många barn sätter sig spontant i läshörnan och bläddrar i böcker, både enskilt och tillsammans. Barnen intresserar sig för bygget, och några har kikat in i renoveringsdelen och frågar om vad alla hål i golven är för något.

 

Pedagogerna tänker: Fokus på inkludering, aktiviteter där alla barn oavsett ålder och förutsättningar kan delta. På grund av en liten barngrupp har vi upplevt att vi kunnat vara extra närvarande och nära barnen.
Aktivitetsväggen fungerar väldigt bra, barnen går dit själva för att sätta dit sina namnlappar/peka vad de vill göra. Roligt att dom leker könsöverskridande lekar där de blandar klassiskt normativa och kodade leksaker i gemensam lek. 
Vi upplever att vi har en trygg och stabil barngrupp där alla har funnit sig i den nya konstellationen, vi upplever att de nyinskolade barnen snabbt har kommit in i gruppen.
Lena har börjat monsterpyssla med barnen, vi fångar upp "tråden" (barnens intresse) och ska ta fram monsterböcker som är normbrytande och utmanande (inkludering, lika värde/olikheter), leka lekar med monsterkull. Bornholmsgrupperna har kommit igång, barngympa 1 gång i veckan men kunde inte genomföras denna vecka pga personalbrist. 
Daris har tidigare varit mycket utåtagerande mot andra barn, men har nu blivit mer mån om sina kamrater. 
Vi behöver stötta barnen i att städa efter sig innan aktivitetsbyte, samt ge barnen tid att öva på av- och påklädning.
Fotografera processbilder av renoveringen, samtala med barnen om vad hålen i golven är (rör/avlopp osv). 

     

Analys/sammanställning lärande: Vi upplever att många av barnen har svårt med vardagliga begrepp, exempelvis "under", "över", "bakom", "bredvid" etc. Vi har gjort nya "Snackisar" med bilder som möjliggör begreppsträning vid exempelvis måltidssituationerna så att vi får in den träningen naturligt i vardagen. Vi har stöttat Daris i att uttrycka sig i ord istället för med våld, att "klappa mjukt" istället för att slå samt att lära han uppfatta och ta hänsyn till andras känslor (ex. "Nu blev X ledsen när du slog, det gjorde ont på hens huvud."). Han har också utvecklat sitt verbala språk mycket, vilket underlättar hans förmåga att uttrycka sig. Många av barnen har utvecklat förmågan att samspela tillsammans, bjuda in till lek, uttrycka sina känslor och säga till när något inte känns bra. Ett par av de yngsta barnen har börjat lära sig att räkna på fingrarna och försöker spontant att räkna saker i vardagen. Barnen övar på litteracitet, dvs. att tillägna sig skrift- och lässpråket. Musikaktiviteter ser vi gynnar barngruppen eftersom alla barn blir inkluderade och verkar uppleva stunden som rolig och meningsfull.
Konstruktion och teknik - renoveringen.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi tar vara på barnens intressen för monsterlek och utvecklar det genom läsning, lek, skapande osv. Vi ska göra klart mattelådorna och tillvarata barnens nyfikenhet för att räkna, och andra matematiska kunskaper. Vi fortsätter att stötta barnen i deras språkutveckling så att de kan uttrycka sina tankar och känslor, hur de beter sig snällt mot varandra och att utmana normer. Vi kommer att fortsätta att öva på organiserade lekar och att ha musikaktiviteter. Vi kommer dagligen att arbeta med vardagsbegrepp med stöd av Snackisarna, och uppmuntra barnens intresse för skriftspråk genom Bornholmsamlingar, lässtunder, spontana aktiviteter, rit/skrivstunder osv. Vi letar upp bra böcker med Monstertema som är inkluderande och normbrytande. Ta processbilder på renoveringen, utforska tillsammans med barnen.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning: Vargen    

Datum:  2021-09-30  

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?
Barnen tycks fokusera mycket på lek och samspel, hur de får inträde till lek samt att läsa av lekkoder. Barnen intresserar sig också mycket för rörelse, musik, konstruktion, läsa/skriva, räkna, leka med bilar och bygga banor. 

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?
Barnen håller på att tillägna sig förmågan att uttrycka sig verbalt, och hur man uttrycker känslor och intentioner på att normativt acceptabelt sätt. De övar på förmågan att samspela och leka. 
De håller också på att tillägna sig litteracitet, matematiska förmågor och hur saker i vardagen fungerar. 

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?
Hur vi kan fortsätta att utforska barnens monsterlekar i temat, hur vi kan inkludera alla barn i vardagsaktiviteterna, hur vi kan stötta barnen i deras samspel och lek, deras intresse för siffror och bokstäver.

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?
Vi kommer att fotografera, använda oss av mallarna, och sätta upp barnens alster. Vi har dokumentationsvägg/rum i första lillrummet så att även vårdnadshavare kan se och ta del av informationen. Dokumenterar i Unikum kontinuerligt. Reflekterar tillsammans med barnen.

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?
Renoveringsprocessen, monstertema, lek/samspel (utifrån normer).