👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, modersmål åk: 1-3

Skapad 2021-09-30 11:39 i Modersmålsenhet Upplands-Bro
Grundskola F Modersmål

Innehåll

Pedagogisk planering, modersmål åk: 1-3

 

Läsåret: 2022

 

MODERSMÅL, Lgr 11

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår

hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och

språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och

lärande inom olika områden.

 

Syfte, Lgr 11

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och

om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt

tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika

sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar

kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse

för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt

berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges

möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen

ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar

egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig

genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och

bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla

sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. Undervisningen

ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer

och språk.

 

Förmågemål: Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

 

• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där

modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

 

 

 

Centralt innehåll: årskurs 1–3, Lgr 11

 

Läsa och skriva

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter

textens form och innehåll.

• Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

• Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 

 

Tala, lyssna och samtala

• Muntligt berättande för olika mottagare.

 

Berättande texter och sakprosatexter

• Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker,

lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande

och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

• Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner,

företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Språkbruk

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Kultur och samhälle

• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

• Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

Arbetsformer:

- Jag väjer texter som passar till årskurs 1-3.

- Elever lär alfabetet, ljud och bokstäver, skiljetecken, stora och små bokstäver,  ordföljd.

- Högläsning, frågor och svar. Återberättande, dialoger, bildbeskrivning, rim och ramsor.

- Ord från olika ämnesråden så som eleven själv, mitt hus, mitt rum, mitt land, natur, känslor, åsikter osv.

-Årstider och högtider

- Leker och musik från hemlandet.

 

ITK- verktyg:

Internet, Ipod

 

Material:

Text böcker, sagoböcker, filmer, kartor, skrivhäften, rithäften, pennor.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma efter, hur eleven visar sina kunskaper t.ex. genom samtal, diktamen, teckning, diskussioner, projekt osv.