👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröet Projektbeskrivning Södermalm 2021-2022,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2021-10-01 09:32 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Vad kan växa i vår stad".

Innehåll

 • Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID – Vad kan växa i vår stad?

 • I vårt projekt började vi arbeta med relationer och mötesplatser. Hur vi kan skapa mötesplatser så barnen kan skapa relationer till varandra.
 • När vi sedan fick barnens projektbilder, på växter, djur och grävmaskiner, så frågar vi oss om allt kan växa?
 • I detta kommer vi ge barnen en förståelse för om allt kan växa. Vi börjar med växter och djur, som är greppbart för barnen. Kan djur och växter växa, hur och vad behöver de för att växa.  
 • Vi fortsätter arbeta kring barnens projektbilder, samt skapar aktiviteter med bilderna och barnens intressen i fokus.

 •  
 •  

  Formulera Projektbeskrivning

 • Barnen visar intresse för sina projektbilder och att upptäcka miljön, speciellt på utflykter. 
 • Vi har sett att barnen möts i trappan, på cyklarna med de äldre barnen, i sandlådan och med material som bollar samt rörelse till musik.
 • Inne har vi sett att barnen möts vid de flesta stationer, som läshörnan, bygg & konstruktioner, rörelse, köket och vid upptäckarhörnan.
 • På våra promenader möts barnen vid föremål som ser intressanta ut, och olika saker som de upptäcker på vägen.

  Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syftet ni utgår ifrån.

 •  

  VAD: (Innehåll)

  • Vad – ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om?
 • Vi utgår från barnens projektbilder, som är på djur, natur och grävmaskiner. Eftersom detta är barnens intressen just nu. Barnen ska få lära sig om skogens olika djur och växter, samt att staden kan växa - olika fordon (grävmaskiner, lastbilar). Storlekar, form, färg.
 •  
  • Vad är det ni och barnen är nyfikna på?
 • Vi är nyfikna på att upptäcka och utforska miljön, lära känna varandra. 
 •  
  • Vad säger styrdokumenten?
 • I läroplanen står det att: "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för", s. 13.
 •  
  • Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om? Idéer till aktiviteter där vi kan utforska och lära tillsammans med barnen. Grundläggande information om skogens djur och växter. Hur vi dokumenterar, reflekterar och analyserar tillsammans med barnen och i arbetslaget. Hur vi använder datorn för att hitta information. Hur och vilka böcker som passar just vårt projekt. Sånger och ramsor som passar projektet.

  VARFÖR (Syfte)

  • Varför – Vad är syftet?
 • Syftet är att ge barnen en grundläggande förståelse för miljön, omvärlden och relationer till varandra.
 •  
  • Hur kommer det sig att vi valt detta fokus?
 • Genom att se på barnen projektbilder och genom barnens nyfikenhet och upptäckarförmåga.
 •  
  • Vilka förväntningar har vi? Att barnen ska få en förståelse för, visa hänsyn och kan respektera varandra, djur och växter. 

   

  HUR (Tillvägagångssätt)

  • Hur - Ska barnens pedagogiska dag/vecka organiseras? Innehållet (planerad och spontan undervisning, egen lek, ute och inne...) 
 • Genom barnens tid, veckostruktur, och dagliga planerade aktiviteter.
 •  
  • Hur ska den pedagogiska lärmiljön berika barnens utforskande?
 • Genom att anpassa aktiviteterna efter barnens intressen och upptäckarglädje. Skapa intresse hos barnen genom olika aktiviteter. Möjliggöra och iscensätta olika lärandesituationer. 
 •  
  • Hur kan barnen inspireras/utmanas och vilket material behöver finnas tillgängligt? Hur introducerar vi nytt material?
 • Genom att ta tillvara på barnens intressen. Tillgängligt material som barnen själva kan nå. Deras projektbilder, olika skapandematerial, dokumentation från dagens projektarbete, skogens djur och växter i miniatyr.
 • Nytt material introduceras på samlingar och i mindre grupper.
 •  
  • Hur organiserar vi för samarbete och grupplärande? När delar vi barnen i mindre grupper? Aktiviteter lämpliga för storgrupp (exempelvis vid pedagogernas reflektion).
 •  Vi återsamlar oss tillsammans i storgrupp och berättar vad vi har gjort under dagen. Vi delar in oss i grupper, och arbetar i smågrupper tre dagar i veckan. 
 •  
  • Hur/När - dokumenterar och reflekterar vi? Tänk både kollegor, barn och vårdnadshavare.
 • Vi dokumenterar vid alla aktiviteter och reflektioner med barnen. Med det kan vi göra grupplärloggar och individuella lärloggar, samt skriva i barngruppsinfo.   
  • Vilka förkunskaper finns hos oss själva, behöver vi läsa på och skaffa oss egen ämnesfördjupning? Vi skapar aktiviteter tillsammans och hjälper varandra. Kräver den kommande aktiviteten lite ämneskunskap, så hjälps vi åt att få fram den informationen. 

   

  VEM?

  • Vem/vilka– Vilka barn/pedagoger ska delta?
 • Alla barn och pedagoger.
 •  
  • Vem/vilka dokumenterar?
 • Alla, men i en veckostruktur.
 •  
  • Vem/vilka ansvarar för material och lärmiljöernas utformning. Välkomnandet! Den som har aktiviteten. Vi hjälps såklart åt, och förskolläraren har det yttersta ansvaret.

   

  Nu är det tid att formulera en eller flera projektfrågor, ta stöd av följande punkter:

 •  
 • Projektfråga: Kan allt växa?
 •  

  • På vilket sätt utgår projektfrågan från barnens tankar, teorier, fantasier och intressen?
 • Genom det vi har sett i barnens intressen och genom barnens upptäckarförmåga och projektbilder.
 •  
  • Är frågorna undersökningsbara?
 • Ja, absolut. Och något som barnen kan greppa och kanske själva svara på.
 •  
  • Vilka förkunskaper har barnen om ämnet?
 • Just nu, inte så mycket. De äldre barnen har lite större förkunskaper inom ämnet.
 •  
  • Vilket förändrat kunnande/lärande tror vi att barnen kommer att erövra?
 • Förståelse för olika djur, växter och om sig själv.
 •  
  • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? På vilka sätt kan vi samla mer fakta? (fråga, titta, läsa, känna, prova, besöka...) 
 • Genom dokumentationer, barnens alster. Fakta från dator, ipad, böcker, och från oss själva. 
 •  
  • Hur låter vi barnen få möjlighet att utforska med fler digitala och estetiska uttryckssätt?
 • Genom att låta barnen testa på olika digitala verktyg, olika skapandeformer, böcker, sånger och ramsor.
 •  
  • Hur och när involverar vi familjerna?
 • Genom daglig kontakt, föräldramöte, grupplärloggar och individuella lärloggar, utvecklingssamtal mm.
 •  
  • Hur behöver du som pedagog förbereda dig kring ämnet/frågeställningen? Genom att uppdatera mig om ämnet, hitta aktiviteter som passar barnen, och syftet med just denna aktiviteten, hur barnen kan få en förståelse för projektet i aktiviteten, läsa böcker och hitta inspiration.