👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Sjölejonet 2021-2022

Skapad 2021-10-01 09:40 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Vad kan växa i vår stad".

Innehåll

 • Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID – Vad kan växa i vår stad?

  Projektbeskrivning

  Utifrån de underlag som vi har fått tillsammans med barnen ska de få möjlighet att utveckla att känna en samhörighet både i den befintliga gruppen och i tvärgrupper. De ska få lära sig om att ”min röst och mitt tänkande” är viktigt och att man som barn kan påverka sin nutid och framtid. Här vill vi att barnen ska lära sig mer om ”Jaget” och Viet” och att det finns olika uttryckssätt och här är kroppen ett verktyg till hur ens kropp reagerar till exempel på sina känslor både fysiskt och mentalt.

  Eftersom gruppen består av både verbala och icke verbala barn så vill ge de olika verktyg till att kommunicera och få växa som individer. Genom detta blir syftet att vi vill berika att det finns flera uttrycksformer och att vi är olika. Att ge barnen verktyg till att de känner att de kan påverka och göra sig hörda och lyssnade på, både i grupp och som individ. På sätt kommer barnen få känna delaktighet och inflytande som ger dem en framtidstro. Vi kommer gå tillväga genom att fördjupa oss i hur vi ser ut och hur vi uttrycker oss. Exempelvis under våra dagar tillsammans med barnen kommer vi att uppmärksamma varje individ och bekräfta alla känslor för att stärka jaget.

  Målet är att varje barn ska få känna och uppleva sin kroppsliga och även sin känslomässiga identitet. För att uppnå detta kommer vi ta hjälp av olika material så som analoga och digitala hjälpmedel, men även använda oss av estetiska uttryckssätt med mera. Vi kommer göra aktiviteter och lekar som stärker barnens självkänsla. Leken kommer även ha en central plats.

  Det kommer ske både planerad och spontan undervisning för att berika barnens utforskande och med hjälp av barnens tankar och funderingar kommer vi kunna reflektera och fördjupa oss i deras utveckling och lärande. När barnen får sätta ord eller visa på och vi bekräftar deras olika tankar eller kroppsspråk kommer barnen få fatt i sina egna reflektioner och det kommer ge de ett växande och hållbart lärande.

  Projektet kommer att ”leva” såväl inomhus som utomhus både i den befintliga gruppen och i tvärgrupper. När vi utgår ifrån olika grupper skapar vi ett gemensamt förhållningssätt som binder samman vårt syfte och det leder till trygga och stärkta barn. Under projektens gång kommer vi tillsammans med barnen att dokumentera, reflektera, analysera, upptäcka och fördjupa oss för att kunna utveckla och komma framåt ännu mer i lärandet och i undervisningen. Vi kommer ge utrymme för att vår undervisningsmiljö ska få ta plats och formas utav barnen och på sätt blir det barnens prägel av miljön.

  Våra projektfrågor kommer bli: Vad behöver jag för att växa? Hur påverkas jag inom växandet? 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18