👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Kotten 2021-2022 Uppföljningsperiod 1

Skapad 2021-10-01 10:22 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Vad kan växa i vår stad".

Innehåll

 • Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID – Vad kan växa i vår stad?

  Projektfråga: Vad börjar med ett frö?

 •  

  VAD: (Innehåll)

  Utifrån vår uppstartsperiod har vi kommit fram till att barnen vill utveckla och lära sig om växtlighet och vi har därför formulerat projektfrågan "Vad börjar med ett frö?". Vi är nyfikna på att tillsammans med barnen fortsätta utforska och utveckla växtlighet genom olika uttrycksformer som skapande genom olika uttrycksformer, bygg och konstruktion, matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, normer och värden. Vi tänker ta avstamp i boken "Det börjar med ett frö" skriven Laura Knowles, där allt på ett väldigt målande sätt beskriver hur allt växande börjar med ett frö. 

Vi tänker luta oss mot de globala målet: Hållbara städer och samhällen. 

Vi har skaffat oss kunskap genom att vi lånat böcker på biblioteket, som vi tänker läsa och få mer kunskap i, då även vi pedagoger behöver läsa in oss på ämnet mera. Vi kommer använda oss av digitala verktyg genom appar, UR, Tripptrappträd och använda Google tillsammans med barnen. Använda digitala verktyg för att skapa digitala lärmiljöer till barnen. 

 •  

  VARFÖR (Syfte)

  Syftet är att barnen genom vår projektfråga skall lära sig mer kring växtlighet och hur vi som människor påverkar naturen och klimatet ur ett hållbarhets perspektiv. 

  Vi har valt att arbeta med detta då vi under undersökningsperioden observerat att barnen utifrån sina sommaruppgifter och de aktiviteter som de erbjudits har fastnat för ämnet växtlighet. 

 • Vår förhoppning är att barnen skall tycka att projektet är meningsfullt, utvecklande, utmanade och bidra till lust att leka och lära.  Vi hoppas att vi som pedagoger tillsammans med barnen kommer att utvecklas och lära tillsamammans. 
 • HUR (Tillvägagångssätt)

   Vi kommer att utgå från Kottens veckostruktur, där barnen kommer att delas in i mindre grupper både halvgrupp och helgrupp. Barnen kommer varje dag att delas in i två" Barnens tid möten " och återhämtningspass. Måndagar och Torsdagar kommer vi ha som utflyktsdagar. Tisdag, Onsdag och fredag är vi stationerade i mindre grupper och arbetar på förskolan i projektet.  Vår ambition är att de undervisande aktiviteterna som barnen erbjuds under förmiddagarna även skall vara levande under eftermiddagarna och erbjudas efter återhämtningen, detta för att skapa en röd tråd i verksamheten och göra projektet levande under hela dagen. 

  Vi kommer inventera materialet på avdelningen och i de fall som vi ser att vi har behov av att plocka in mera naturmaterial kommer vi även att göra detta. I nuläget har vi kottar, pinnar, stenar och återbruksmaterial som vi bland annat kan använda vid bygg och konstruktion. När vi introducerar nytt material för barnen pratar vi alltid tillsammans med barnen om vikten av att respektera materialet samtidigt som vi låter barnen komma till tals, vilket skapar en delaktighet och förståelse. 

 • Vi kommer löpande att dokumentera genom text och bild med stöd av lärplattorna. Vi kollegor reflekterar tillsammans både under ALM och PUT. Vi har även reflektion tillsammans med barnen varje dag i samband med barnens tid och varje fredag kommer vi erbjuda en veckoreflektion i helgrupp. 
 •  

  VEM?

  Vi pedagoger och barn på Kotten kommer att delta i projektet. Vi har alla ett ansvar för att driva projektet framåt och vara lyhörda för barnens tankar och reflektioner. Alla pedagoger har ett ansvar för att dokumentera den undervisning som vi bedriver men Sara och Ann har ett utökat ansvar för att se att rätt saker dokumenteras för att driva projektet framåt.  

  Projektfrågan är utformad utifrån barnens tankar och de som vi observerat under undersökningsperioden. Vi anser att vår projektfråga har en bredd som gör det möjligt att tänka stort och ge utrymme till olika sätt att tänka kring begreppet Frö. Under undersökningsperioden har vi frågat barnen kring begreppet "växa" vilket gett oss en bild kring deras tankar kring vad växa innebär för dem, detta kommer vi fortsätta att utforska tillsammans under projektets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18