👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fä Imperialism

Skapad 2021-10-01 11:07 i Färsingaskolan Sjöbo
Nationalism och Imperialism
Grundskola 8 Historia
Vid sekelskiftet 1900 behärskade några europeiska kolonialmakter en stor del av världen utanför Europa. I detta arbetsområde fokuserar vi på vad som låg bakom européernas strävan att lägga andra länder under sig, hur det gick till och vad det fick för konsekvenser, särskilt i länderna de kolonierade.

Innehåll

Konkretiserade mål

När detta arbetsområde är klart är målen att du:

- vet vad imperialism och kolonialism är

- kan några moderländer och deras kolonier så som Storbritannien - Indien och Belgien - Kongo

- förstår och kan förklara orsaker till och drivkrafter bakom imperialism och kolonialism

- förstår och kan förklara konsekvenserna av imperialism och kolonialism, t.ex hur de har påverkat människors liv och länders samhällen

- kan göra en analys av historiska källor i form av bilder

 

Undervisning - arbetssätt

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringar som visar hur du ska ta dig an texter och uppgifter. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetar med i helklass och grupper. 

Elevinflytande 

Det är viktigt för oss lärare vad du tycker om undervisningen, efter vissa lektioner kommer du därför att få ge feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär).

Bedömning

Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen och du kan få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel som t ex talsyntes, tal till text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut träningsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. Bedömning kan ske genom prov (resonerande/kunskaps- och begreppstester), inlämningsuppgifter, diskussioner. En allsidig bedömning görs genom ett brett och varierat underlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Imperialism

Rubrik 1

På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav 1
Kunskaper
Eleven har ännu inte kunskaper om imperialismen och kan ännu inte genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av denna.
Eleven har grundläggande kunskaper om imperialismen. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av denna.
Eleven har goda kunskaper om imperialismen. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av denna.
Eleven har mycket goda kunskaper om imperialismen. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av denna.
Kunskapskrav 2
Undersökning
Eleven kan ännu inte undersöka imperialismen som utvecklingslinje. Eleven kan ännu inte ange någon tänkbar fortsättning på denna utvecklingslinje och/eller motivera sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka imperialismen som utvecklingslinje och beskriver då enkla samband. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på denna utvecklingslinje och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka imperialismen som utvecklingslinje och beskriver då förhållandevis komplexa samband. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på denna utvecklingslinje och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka imperialismen som utvecklingslinje och beskriver då komplexa samband. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på denna utvecklingslinje och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kunskapskrav 3
Källmaterial
Eleven kan ännu inte använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Kunskapskrav 4
Historieanvändning
Eleven kan ännu inte föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden.
Kunskapskrav 5
Begrepp
Eleven kan ännu inte använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.