👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och mänskliga rättigheter

Skapad 2021-10-01 18:03 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Samhällskunskap
På regeringens hemsida kan man läsa: "De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter." På riksdagens hemsida står det så här: "En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift." Demokrati och mänskliga rättigheter hör alltså ihop. Hur och varför handlar detta arbetsområde om!!!

Innehåll

Konkretiserade mål

När detta arbetsområde är klart är målen att du:

- vet vad demokrati innebär

- vet vad skillnaderna mellan demokrati och diktatur är

- känner till rättigheter och skyldigheter för de som bor i ett demokratiskt land

- vet vad barnkonventionen är

- vet vad de mänskliga rättigheterna innebär

- kan ge exempel på hur rättigheter kränks i olika delar av världen samt vad det kan leda till

- vet vilka nationella minoriteter vi har i Sverige

- känner till de nationella minoriteternas särställning och rättigheter

Undervisning - arbetssätt

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringar som visar hur du ska ta dig an texter och uppgifter. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetar med i helklass och grupper. 

Elevinflytande 

Det är viktigt för oss lärare vad du tycker om undervisningen, efter vissa lektioner kommer du därför att få ge feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär).

Bedömning

Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen och du kan få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel som t ex talsyntes, tal till text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut träningsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. Bedömning kan ske genom prov (resonerande/kunskaps- och begreppstester), inlämningsuppgifter, diskussioner. En allsidig bedömning görs genom ett brett och varierat underlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati och mänskliga rättigheter

Samhällskunskap

På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav 1
Kunskaper
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter. Eleven kan ännu inte undersöka hur demokratiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriva dem. I beskrivningarna kan eleven ännu inte använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter. Eleven visar det genom att undersöka hur demokratiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då enkla samband. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter. Eleven visar det genom att undersöka hur demokratiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då förhållandevis komplexa samband. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter. Eleven visar det genom att undersöka hur demokratiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då komplexa samband. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav 2
Resonemang
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra när det gäller demokratifrågor och mänskliga rättigheter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra när det gäller demokratifrågor och mänskliga rättigheter.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra när det gäller demokratifrågor och mänskliga rättigheter.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra när det gäller demokratifrågor och mänskliga rättigheter.
Kunskapskrav 3
Undersökning
Eleven kan ännu inte undersöka mänskliga rättigheter och hur de kränks i olika delar av världen och ännu inte beskriva enkla samband.
Eleven kan undersöka mänskliga rättigheter och hur de kränks i olika delar av världen och beskriver då enkla samband.
Eleven kan undersöka mänskliga rättigheter och hur de kränks i olika delar av världen och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Eleven kan undersöka mänskliga rättigheter och hur de kränks i olika delar av världen och beskriver då komplexa samband.
Kunskapskrav 4
Ståndpunkter
Eleven kan ännu inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter om demokrati och mänskliga rättigheter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då ännu inte växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter om demokrati och mänskliga rättigheter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter om demokrati och mänskliga rättigheter med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter om demokrati och mänskliga rättigheter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv
Kunskapskrav 5
Mänskliga rättigheter
Eleven kan ännu inte redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och kan ännu inte ge exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Kunskapskrav 6
Minoriteter
Eleven kan ännu inte redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.