👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V 40

Skapad 2021-10-04 09:15 i Lussebäckens förskola Helsingborg
Förskola
Vi undersöker, utforskar, skapar med lera, färg och färgkritor där barnen skapar tillitsfulla relationer i leken.

Innehåll

Mål:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov."

"Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer."

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter."

Fruktstund:

Syfte: språkutveckling, sociala samspelet. barns inflytande

Vi möts tillsammans vid en fruktstund där vi erbjuder barnen frukt, knäckebröd. Vi benämner vilken frukt barnen väljer, förstärker med TAKK tecken.

Undervisning:

Skapande med grundfärgerna (målarfärg och färgkritor) och lera.

Syfte: språkutveckling, sociala samspelet. barns inflytande

Undervisningen sker i mindre grupper. Där barnen upptäcker, utforskar målarfärg, färgkritor, pensel, disksvamp och med händerna. Barnen får skapa fritt av  play-doh leran med kavlar, formar och sina händer efter sin egna förmåga. 

En pedagog går matematiklyftet och då kommer vi att fördjupa oss mer med matematik och undersöka vilka kunskaper våra barn har om matematik.

I slutet av september och början av oktober kommer vi att erbjuda er föräldrar ett uppstartssamtal.

 

     

          

Normer och Värden

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära i. Barnen ska känna sig trygg med oss pedagoger och i förskolans olika lärmiljöer. Vi strävar efter att vara lyhörda för att kunna tolka vad barnen har för behov och intresse. För att främja barnens intresse och behov delar vi in barnen i mindre grupper.  Barnen möts av medforskande pedagoger som uppmuntrar barnens nyfikenhet och kreativitet. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar barnens lärande och utveckling, hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder barnen en god miljö med en bra dagsrytm med både inom/ utomhus aktiviteter och vila efter behov. Vi strävar efter att skapa tillitsfulla relationer med er föräldrar så att ditt barn utvecklas efter sina förutsättningar och egna förmåga. De yngre  barnen ser först och främst till sina egna behov. Vi ser även deras glädje i att dela med sig av leksaker och material i de olika lärmiljöerna samt visar omtanke för sina kompisar. Vi som medforskande pedagoger finns med i barnens lek som förebilder och stöd. 

 

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.

uppmuntra barnens kreativitet / nyfikenhet

 När barnen inte är ledsna vid lämning.

trygghet med pedagogerna

visar empati för varandra

delar med sig /hjälper varandra


rutinsituationer

omsorg

lämning/ hämtning

små grupper

 

medforskande pedagog

 

introducera lärmiljöer , inne/ute

 

fri lek

låta processen ta tid

 

 

 Omsorg utveckling och Lärande

Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själv som lärande och skapande individer. Vi delar barnen i mindre grupper för att ge förutsättningar i det sociala samspelet och att skapa relationer. Barnen ska ges förutsättningar att delta i undervisningen utifrån sin förmåga . Detta läsår kommer vi använda varierande undervisning genom att använda olika pedagogiska material. I våra lärmiljöer stimuleras barnens nyfikenhet och abstrakt tänkande där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I undervisningen används även ofärdiga och varierande material för att öka barnets forskandet, kreativitet, nyfikenhet och självkänsla för att kunna ge den bästa undervisningen utifrån barnets individuella kunskaper och utveckling.

Vi kommer att ge barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer så som bild, musik, dans, drama och digitalisering för att stimulera barns nyfikenhet, kreativitet i sitt eget lärande. I våra lärmiljöer finns materialet på barnens nivå. Leken i sig är viktigt för barnen, då stimuleras fantasin, inlevelsen, motoriken och kommunikation både via kroppsspråket och det verbala . Vi använder TAKK (tecken som stöd) och bilder för att främja språkutvecklingen i den dagliga kommunikationen och till sångerna vi sjunger . Vi strävar efter att ” språkbada ” med barnen genom att benämna ord om och om igen. Medforskande pedagog stödjer kommunikationen mellan barnen och förebygger/hanterar konflikter. Under våra måltider benämner vi vad som serveras.

I vår hall som även är en lärmiljö utmanar vi barnen till att försöka ta på och ta av sig själv. Då bildar de sig en kroppsuppfattning om sig själv. Barnen ges även förutsättningar att utveckla vilja att hjälpa varandra.

 

 

 

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen utvecklar sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.uttrycker sig via verbala språket, kroppsspråket,TAKK tecken


stimulera deras kreativitet och nyfikenhet

Dokumentation

 via filmer /foto

 

lärlogg

 


Uttrycker sig via kroppsspråket och det verbala språket


Gör TAKK tecken

 

Undervisning i smågrupper

 

Musik, sång och dans, Drama,skapande

 

material på barnens nivå

låta processen ta sin tid

 

medforskande pedagog


Teknik/Matematik

Digitalisering

TAKK

SpråkbadaBarns inflytande

Vi kommer att sträva efter att erbjuda barnen lärmiljöer som är inbjudande och tillgänglig för barnen. Där materialet dukas upp och bjuder in till möte och lek där de kan uttrycka sina idéer , tankar och åsikter. Barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet ska ges utrymme i undervisningen.   Vi kommer använda olika frågor i undervisningen som utmanar barnens tänkande och ökar deras självförtroende att uttrycka sig. Vi planerar och strukturerar vår verksamhet efter barnens behov och intresse. Undervisningen sker även spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Barnen möter olika lärmiljöer som skapar samtal och samarbete mellan barnen. Medforskande pedagog vägleder barnen i deras utforskande och deras olika processer. Vi ger barnen förutsättningar att kunna välja och påverka så mycket som möjligt under sin dag i förskolan. Våra möbler är på barnens nivå så att barnen kan sätta sig själv. Vi vill att barnen ges tid och möjlighet att äta själv efter sin egen förmåga. Under måltiderna får barnen själv välja vad de vill dricka och äta av det som serveras vi vill att barnen ska smaka på allt.

 

 

 

 

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.delaktiga och ha inflytande i undervisningen


uttrycka sig på mer än det verbala språket efter sin egna förmåga

dokumentation

tar filmer/ foton

lärlogg


material på barnens nivå

erbjuda material som bjuder in till möte och lek

medforskande pedagog

 

språkbada


låta processen ta tid

smågrupper 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18