👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya Språket lyfter!

Skapad 2021-10-06 14:34 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Nya Språket lyfter, Lgr11 är ett bedömningsstöd vad gäller TALA, LYSSNA, LÄSA, SKRIVA.
Grundskola F – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Nya språket lyfter är ett observationsschema där vi följer din språkutveckling. Hur du läser, skriver, talar och lyssnar och samtalar.

Innehåll

Nya språket lyfter är ett observationsmaterial från Skolverket. 

 

Det bygger på en matris där du kan se hur långt du har kommit i din språkliga utveckling inom några områden. 

Matriser

Sv SvA
Nya Språket lyfter!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Observationspunkt C Läsa
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Jag läser olika slags texter med flyt och på lite olika sätt beroende på varför jag läser.
Observationspunkt C Skriva
Jag får idéer från andra om hur jag kan ändra i mina texter så de blir bättre.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag skriver så att det blir spännande, intressant och lärorikt att läsa min texter.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.

Avstämning C (åk3): Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Observationspunkt D Läsa
Eleven tar hjälp av ordets uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syfte med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Observationspunkt D Skriva
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syfter och mottagare.

Avstämning D (åk4-6): Eleven läser obehindrat med förståelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Observationspunkt E Läsa
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelse och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användnigen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Observationspunkt E Skriva
Eleven följer de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder oftast olika texttypiska drag vid skrivande och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven försöker anpassa sin text för olika syften och mottagare.

Avstämning E (åk4-6): Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av lässtrategier beroende på såväl syfte som typ av text.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Observationspunkt F Läsa
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kuskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Observationspunkt F Skriva
Eleven behärskar användning av de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven behärskar användning av texttypiska drag vid skrivande, ger omdömen och bearbetar sina texter med stöd av andras råd.
Eleven använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare.

Avstämning F (åk4-6): Eleven läser längre texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av lässtrategier samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte, innehåll och form.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Observationspunkt Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan använda språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Observationspunkt Beskrivande, Förklarande, Instruerande; Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.
Observationspunkt Samtala, Redogöra
Jag använder språket på olika sätt beroende på vilken situation det är och vilka som lyssnar.
Jag förbereder och pratar om ett speciellt ämne för mina klasskamrater eller andra som lyssnar.