👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans utbildningsplan 2021 Årsta 2 förskolor

Skapad 2021-10-07 10:31 i 141271 Förskolan Mejeriet Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen på Årsta 2 förskolor utgår ifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Förskolor i Årsta 2 ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Förskolan ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

Alla medarbetare ska ha god samverkan med vårdnadshavare så att de kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Blåklockan på förskolan Mejeriet i Årsta 2

I början av terminen har vi på Blåklockan arbetat med sommaruppgiften där barnen har fått möjlighet att presentera sina böcker som de har tagit med sig till förskolan. Utifrån detta har vi planerat olika aktiviteter där barnen har fått tillsammans och enskilt samtala kring sin bok och dess innehåll. Detta har skett genom intervjuer tillsammans med pedagog samt boksamtal i mindre grupper.

Genom sommaruppgiften har flera olika intressen trätt fram när vi har samtalat och reflekterat tillsammans med barnen om deras bok. I dessa sammanhang har vi haft som mål att ge varje barn möjligheten att få uttrycka sina tankar och funderingar. Barnen har visat intresse för berättelser, sagor och även hur olika karaktärer känner och agerar i olika situationer. Detta har gjort att vi tillsammans har reflekterat på olika sätt kring ”hur man är en bra kompis”.

Vi kommer att arbeta vidare med barnens språk och kommunikativa utveckling genom olika aktiviteter där vi bland annat arbetar med bokstäver, språklekar och barnens egna berättande. Detta gör vi med utgångspunkt i barnens visade intressen. Då barnen visat intresse för berättelser, sagor samt värden och normer kommer vi att ha det som en utgångspunkt i vårt planerande av aktiviteter.

Vi arbetar mycket med våra ”hörnor” där barnen själva får välja vart de vill befinna sig. Vi kommer att fortsätta arbeta med dessa och utveckla dem för att ge varje barn möjlighet att utifrån sina intressen, behov och kunskap få utveckla språket och kommunikationen. I ”hörnorna” får barnen möjlighet att leka, samarbeta, kommunicera, rita, skriva, läsa och dramatisera osv tillsammans med andra barn och pedagoger. Genom sommaruppgiften har vi även utforskat och samtalat mycket kring bokstävernas och språkets betydelse. Detta tänker vi att vi ska göra genom olika aktiviteter såsom språklekar, sånger, rim och ramsor.

Vi har även arbetat med hur man är en bra kompis där vi nu fokuserat mycket kring normer, värden, empati, samspel och samarbete. Vi kommer genom olika planerade och spontana aktiviteter arbeta med detta genom dramatiserande, rollspel, filmer och böcker där barnen får vara med och tillsammans reflektera kring värden samt diskutera fram olika lösningar och sätt för olika karaktärer att agera på.

För oss är det viktigt att barnen ska vara delaktiga och ha inflytande i deras vardag på förskolan samt i deras utbildning. Vi har som mål att barn ska känna sig inkluderade och att de har möjlighet att påverka sin situation. Därför är det viktigt att vi pedagoger genom vårt förhållningssätt är lyhörda för barnens reflektioner och åsikter samt att vi även erbjuder en inbjudande läromiljö som möjliggör för barnens inflytande genom att de tillsammans med andra kan utforska, samtala och reflektera. Vi har valt att använda oss av en aktivitetstavla där barnen själva får välja vad de vill arbeta med på avdelningen och som även vi pedagoger väljer för att utmana barnen. Vi dokumenterar även barnens görande och utforskande som vi sedan hänger upp på väggarna och har framme för barnen att samlas och reflektera kring. Vi använder oss även av ljud- och filminspelningar när vi dokumenterar. Utifrån dokumentation, reflektion och samtal får vi syn på barnens tankar, intressen och åsikter som sedan ligger till grund för vilket innehåll och arbetssätt som används. 

På Blåklockan arbetar vi ständigt utifrån Barnkonventionen och Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Vi ser allas lika värde och ser olikheter som en styrka. Vi arbetar ständigt med att barnen ska känna sig trygga med oss som pedagoger. För att möjliggöra detta blir det viktigt att vi som pedagoger är närvarande, lyhörda och tydliga. Genom detta kan vi fånga upp barnens alla frågor och funderingar för att reflektera och diskutera dessa tillsammans med dem.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18