👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Droppens Utbildningsplan 2021

Skapad 2021-10-07 12:08 i 143721 Förskolan Torget Stockholm Enskede-Årsta-Vantör
Förskola
Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen på Årsta 2 förskolor utgår ifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Förskolor i Årsta 2 ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Förskolan ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

Alla medarbetare ska ha god samverkan med vårdnadshavare så att de kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med yngre barn.

Instruktioner till förskolans arbetslag

Den här mallen ska fungera som ett stöd för arbetslag i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor i att skriva en utbildningsplan för avdelningens utbildning och undervisning. När den är färdig kommer vårdnadshavare få ta del av den. Ta hjälp av instruktioner och stödfrågor nedan.

Gör så här:

·      Kopiera den här mallen i PoB:en och döp den till ”Utbildningsplan 2021 förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn” (Exempel: Utbildningsplan 2021 Stureby förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen). 

·      Ta hjälp av stöd och instruktioner i blå text. Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta sen bort all text som är blå. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni spara utkast eller publicera utan att tilldela planeringen.

·      Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er utbildningsplan.

·      När ni skrivit färdigt er utbildningsplan och fått feedback från ledningsgruppen tilldelar ni den till er barngrupp (välj Koppla till gruppen och inte Tilldela till alla) i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare. 

·      I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring utbildningsplanen med kopplade lärloggar.

·      Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.

·      Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.

·      Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning skriv avdelningens namn här på förskolan förskolans namn här i förskoleenhetens namn här

Använd meningarna som utgångspunkt för att skriva er utbildningsplan:

·       Beskriv kortfattat hur ni fortsatt strukturerar och organiserar utbildningen med introduktionsperioden som utgångspunkt. 

-Vad har barnen visat intresse för?

-Hur har vi fångat upp barnens egna frågor?

 

·       Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets reflektioner från introduktionsperioden. 

-Hur planerar vi vår undervisning utifrån barns språkliga och kommunikativa utveckling?

-Hur arbetar vi vidare med sommaruppgiften?

 

·       Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna utifrån pågående processer tillsammans med barnen.

-På vilket sätt ger vi barnen möjlighet att utöva inflytande över innehåll och arbetssätt?

-Hur synliggör vi vår planerade undervisning i våra lärmiljöer?

 

·       Beskriv kortfattat hur ni planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni planerar utifrån introduktionens kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. 

-Hur arbetar vi utifrån Barnkonventionen och Plan mot kränkande behandling? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.