👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund/språk och kommunikation 21/22

Skapad 2021-10-07 14:23 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Normkreativt förhållningssätt Vidga förskolans normer så att alla barn får rätt att utvecklas som dom unika individer dom är. Normkreativitet i förskolan Karin Salmson och Johanna Ivarsson (2015) Barnen äger sitt lekande och det är viktigt att personalen i förskolan förstår vad som krävs för att kunna värna och främja det. Det handlar om att skapa lekmöjligheter i rum och handling för varje barn. Ur: värna barns lekstyrka av Margareta Öhman (2019)

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen ska få erfara?

1. Barnen ska badas i språk i alla våra aktiviteter i leken och i rutinsituationer.  Barnen ska bli sedda, hörda och förstådda utifrån sina intentioner. Barnen ska ges möjlighet att uttrycka sig på många olika uttrycksätt.

2. Trygghet och gemenskap- tillitsfulla relationer- tillit till sig själva. Barnens olika kompetenser och erfarenheter tas tillvara i verksamheten och berikar vår vardag.

3. Tillåtande miljöer som förändras utifrån behov och intressen.

Metod: Vilka arbetssätt ska användas?

1. Genom läsning och boksamtal i smågrupper, genom att ta tillvara våra rutinsituationer såväl planerade som spontana skapar vi många tillfällen för samtal och erfarenhetsutbyte. Vi kommer att arbeta med veckans tecken och tecken som stöd. Vi använder bilder och pekkartor för att förstärka det talade språket. Genom estetiska lärprocesser ges barnen möjlighet att få uttrycka sig på många olika sätt. Genom att vara närvarande i barnens lek utmanar vi barnen språkligt. Lek med språket och genom spel ger vi barnen möjlighet att få ett rikt och nyanserat språk. Vår temabok på rymmen i rymden kommer genomsyra vår verksamhet .

2. För oss är det viktigt att skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare, då ser vi också trygga barn. Genom att vara nära, stöttande och uppmuntrande pedagoger i barnens lek skapar vi möjligheter att utveckla självständighet. Med hjälp av exempelvis kompisböckerna där barnen får stöd i att lösa vardagsdilemman och materialet Okej med dig som handlar om samtycke. Genom detta hoppas vi sporra barnen att våga stå för det dom tycker och tala om vad som är viktigt för just dom. Vi vill skapa omsorgsfulla relationer det gör vi genom att ge tid, finnas nära, respektera barnens lek och ha roligt tillsammans.

3. Vi observerar barnens lek och anpassar våra miljöer utifrån deras rådande intressen. Vi har valt att inte ha för mycket regler utan få och tydliga. Vår önskan är att barnen känner att deras intentioner förstås och tillmötesgås.

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi tar tillvara barnens nyfikenhet på olika saker och medforskar ihop.

Genom observationer och samtal ser vi och förstår vad som intresserar och inte. Vår planerade verksamhet har ett mål men vägen dit har ibland många avstickare. Vi uppmuntrar barnen att argumentera och visa sina känslor för att just kunna påverka sin vardag.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

I arbetslaget Februari -22. 

Hösten har varit annorlunda. Det har varit svårt att hålla en röd tråd då många barn varit frånvarande. Avsaknaden av vikarier har gjort att verksamheten har haltat. Vi har iallafall utgått från vår temabok och UR-serien vims i rymden. Temaboken har skapat samtal kring värdegrundsfrågor och allas lika värde.  Med hjälp av Pi, Ti och Ki har vi tittat på månen, rymdbilar på mars, pratat om vårt solsystem och planeterna. Barnen hade lite förkunskaper kring vår planet samt solsystemet. I skapande verksamhet har vi gjort rymdgubbar, rymdfarkoster, planeter och själva rymden. Vi upplever att barnen har en stor tolerans för olikheter och en stark gemenskap. De har en tillit till oss pedagoger att vi finns nära och stöttar. Barnen är vetgiriga och stöttar varandra i ex språkliga utmaningar.