👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd läs- och skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2021-10-10 17:37 i Rosendalsskolan Linköping
Nationellt bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-3. Skolverket 2019.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Nationellt bedömningsstöd i läs-och skrivutveckling. Svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1-3. Skolverket 2019.

Innehåll

Matriser

Sv SvA
Läsa

Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Du namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodnings-strategin.
Du urskiljer ord i meningar.
Du läser enkla meningar med flyt.
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Du läser enkla ord och meningar med hjälp av både logografisk läsning och ljudningsstrategin.
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Du korrigerar dig själv vid behov.
Du prövar att läsa om och korrigera dig själv på lärarens uppmaning
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
Du högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Du högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Svenska: Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter. Svenska som andraspråk: Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån dina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Du börjar använda olika förståelse-strategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Du drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Du läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.
Sammanfattning
Du har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet. Du har klarat hela avstämning A.
Du läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning. Du har klarat hela avstämning B.
Du använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter. Du har klarat hela avstämning C.

Sv SvA
Skriva

Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Du har skrivriktningen klar för dig.
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och för andra.
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
Du prövar att skriva för att kommunicera.
Du skriver text för att kommunicera.
Svenska: Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning. Svenska som andraspråk: Du skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Svenska: Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår. Svenska som andraspråk: Du skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan orden.
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Du kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Du kan stava några för dig vanligt förekommande ord.
Du kan stava många för dig vanliga ord.
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Sammanfattning
Du börjar skriva för att uttrycka dig. Du har klarat hela avstämning A.
Du skriver kortare texter med enkelt innehåll. Du har klarat hela avstämning B.
Du skriver längre texter med handling och innehåll. Du har klarat hela avstämning C.